Aktualności

Stypendia dla oszczędzających studentów do rozdania


Szanowni Stu­den­ci,

do naszego nowego pro­gra­mu „stype­ndi­um dla oszczędza­ją­cych“ poszuku­je­my oszczęd­nych stu­den­tów, którzy orga­nizu­ją swo­je stu­dia w sposób kreaty­wny i pomysłowy, przy wyko­rzys­ta­niu małej iloś­ci pieniędzy. To stype­ndi­um będzie roz­dawane nieza­leżnie od ocen, semes­tru i kierunku.

W sum­ie będą roz­dawane 3 stype­n­dia, gdzie każde zaw­iera finan­sowanie w wysokoś­ci 1 300 Zło­tych  miesięcznie, przez okres 12 miesię­cy. Więcej szczegółów: https://www.mojekupony.pl/stypendium

12 000 innych stype­ndiów: Oprócz powyższych, ist­nieje pon­ad 12 000  innych pro­gramów stype­n­di­al­nych, które również mogą być dla Was ciekawe. Nasza kilkukrot­nie nagradzana wyszuki­war­ka stype­ndiów www.european-funding-guide.eu pokaże wam przy niewielkiej iloś­ci kliknięć, które z 10–15 pro­gramów stype­n­di­al­nych oraz innych form wspar­cia są dla Was odpowied­nie. Umożli­wia to skom­p­likowany sys­tem dopa­sowywa­nia wyników, który porównu­je Wasz pro­fil z pro­gra­ma­mi stype­n­di­al­ny­mi w naszej bazie danych. Euro­pean Fund­ing Guide to najwięk­sza plat­for­ma stype­n­di­al­na w Europie, na której zna­j­du­je się pon­ad 12 000 pro­gramów stype­n­di­al­nych (wartość całkowi­ta: 27 mil­iardów €/rok).

Moje 3 powody, dla których koniecznie powin­niś­cie ubie­gać się o stype­ndi­um:

1) 28+ kry­ter­iów, które decy­du­ją o Twoich szansach, np. miejsce urodzenia, kierunek studiów lub płeć. Na początku nikt nie wie, czy ma szanse na stype­ndi­um. Może się udać nawet bez dobrych ocen!
2) 27 mil­iardów € w formie stype­ndiów dostęp­ne jest co roku w Europie
3) Więk­szość organów wyda­ją­cych stype­n­dia otrzy­mu­je zbyt mało aplikacji.
 W każdym roku kil­ka mil­ionów Euro zosta­je niewyko­rzys­tane, ponieważ nikt się o nie nie stara.

Więcej infor­ma­cji…

 

  • Opublikowano: 19 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP