Aktualności

Stypendia Miasta Łodzi i Młodzi w Łodzi wręczone


19 listopa­da w Cen­trum Tech­nologii Infor­maty­cznych Politech­ni­ki Łódzkiej odbyła się uroczys­tość wręczenia sym­bol­icznych czeków stype­n­di­al­nych Stype­ndys­tom pro­gra­mu Młodzi w Łodzi.

Wśród stype­ndys­tów znalazła się nasza stu­den­t­ka Pani Ilka Lech z kierunku Elek­tro­ra­di­olo­gia Wydzi­ału Nauk o Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego. Nagrodę, w imie­niu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,  wręczył Lau­re­atce prof. Radzisław Kordek — Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich.

W drugiej częś­ci uroczys­toś­ci zostały wręc­zone listy grat­u­la­cyjne Stype­ndys­tom Mias­ta Łodzi.

Stype­n­dia Mias­ta Łodzi są dedykowane wybit­nym dok­toran­tom ze szczegól­ny­mi osiąg­nię­ci­a­mi naukowy­mi oraz lau­re­atom i final­is­tom olimpiad przed­miotowych pode­j­mu­ją­cym stu­dia w Łodzi.

W ramach V edy­cji miejskiego pro­gra­mu stype­n­di­al­nego o możli­wość otrzy­ma­nia stype­ndi­um aplikowało 108 osób, w tym 89 dok­toran­tów.

Po zapoz­na­niu się z wszys­tki­mi aplikac­ja­mi Komis­ja Stype­n­di­al­na przyz­nała Stype­n­dia Naukowe Mias­ta Łodzi 23 osobom.

Wśród wyróżnionych znalazło się 9 przed­staw­icieli Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:

 

Pan Adam Jałoszyńs­ki 
—  stu­dent I roku kierunku “Lekarskiego” na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym
—  lau­re­at XLIV Ogólnopol­skiej Olimpiady Bio­log­icznej

Pani Aga­ta Ogłoza
-  stu­den­t­ka I roku kierunku “Lekarskiego” na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym
—  final­ist­ka XLIV Olimpiady Bio­log­icznej
—  final­ist­ka XXVIII Olimpiady Wiedzy Eko­log­icznej

Pani Domini­ka Miszews­ka
-  stu­den­t­ka I roku studiów na kierunku “Lekarskim” na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym
—  final­ist­ka II Olimpiady Języ­ka Hisz­pańskiego
—  lau­re­at­ka III Olimpiady Języ­ka Hisz­pańskiego

DOKTORANCI

Pan Marcin Wło­dar­czyk 
—   dok­torant I roku “Medycyny/farmacji” na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym
—   planowany tem­at pra­cy: “Rola trans­portera fruk­tozy GLUT5 w roz­wo­ju i pro­gresji raka jeli­ta grubego”
—   opiekun naukowy: dr hab. n. med. Jakub Fich­na

Pani Alek­san­dra Sobolews­ka-Wło­dar­czyk 
—  dok­toran­t­ka I roku “Medycyny/ Far­ma­cji” na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym 
—  planowany tem­at pra­cy: “Związek zaburzeń cyk­lu dobowego z prze­biegiem nieswoistych chorób zapal­nych jelit”
—  opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Janusz Szem­raj

Pan Marcin Braun
-  dok­torant I roku “Medy­cyny” na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym 
—  planowany tem­at pra­cy: “Rola prog­nos­ty­cz­na aber­racji powtórzeniowych i mety­lacji w obrę­bie regionu chro­mo­so­ma­l­nego 9p21 u dzieci z ostrą białaczką lim­foblasty­czną”
—  opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

Pan Daw­id Miśkowiec
-  dok­torant I roku “Medy­cyny” na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym
—  planowany tem­at pra­cy: “Oce­na wartoś­ci diag­nos­ty­cznej i prog­nos­ty­cznej wybranych wol­nych krążą­cych mikroR­NA w grupie pac­jen­tów z ostrym zespołem wień­cowym bez przetr­wałego uniesienia odcin­ka ST”
—  opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Pani Bea­ta Mała­chows­ka
-  dok­toran­t­ka I roku “Medy­cyny” na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym
—  planowany tem­at pra­cy: “Pro­filowanie metabolomiczne ostrych powikłań cukrzy­cy typu 1 u dzieci”
—  opiekun naukowy: dr hab. n. med. Woj­ciech Fendler

Pan Bartłomiej Tomasik
-  dok­torant I roku “Medy­cyny” na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym
—  planowany tem­at pra­cy: “Anal­iza związku zmi­en­noś­ci w genie NBN z prze­biegiem klin­icznym dziecięcej ostrej białacz­ki lim­foblasty­cznej (ALL)”
—  opiekun naukowy: dr hab. n. med. Woj­ciech Fendler

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Zródło: http://mlodziwlodzi.pl/stypendia-miasta-lodzi-i-mlodzi-w-lodzi-wreczone-zobacz-galerie‑2/

  • Opublikowano: 20 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP