Aktualności

Stypendia Ministra dla młodych naukowców z UMED‑u


Min­is­terst­wo Edukacji i Nau­ki ogłosiło listę lau­re­atów konkur­su na stype­n­dia dla wybit­nych młodych naukow­ców. Wśród stype­ndys­tów, po raz kole­jny, znaleźli się badacze z Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi:

  • dr n. med. Marcin Braun
  • dr n. med. Aga­ta Gabryel­s­ka

Stype­n­dia Min­is­tra przyz­nawane są co roku młodym naukow­com wykazu­ją­cym się znaczą­cy­mi osiąg­nię­ci­a­mi w dzi­ałal­noś­ci badaw­czej. W ramach rozstrzyg­niętego w tym roku postępowa­nia konkur­sowego złożono łącznie 1828 wniosków. Min­is­ter przyz­nał stype­n­dia 230 młodym naukow­com reprezen­tu­ją­cym 51 dyscy­plin naukowych i artysty­cznych, w tym 37 dok­toran­tom.

Poz­na­jmy bliżej naszych stype­ndys­tów:

Dr n. med. Marcin Braun - od 2015 r. adi­unkt w Zakładzie Patologii.

Tem­aty­ka badań  dr Brau­na doty­czy onkologii, przede wszys­tkim raka pier­si i nowot­worów hema­to­log­icznych. W swo­jej pra­cy łączy osiąg­nię­cia nauk pod­sta­wowych (głównie biologii moleku­larnej i inżynierii gene­ty­cznej) z ich potenc­jal­ną aplika­cyjnoś­cią w medy­cynie diag­nos­ty­cznej (pato­mor­fologii) i klin­icznej.

W lat­ach 2020–2022 dr Braun real­i­zował staż naukowy w Dana-Far­ber Can­cer Insti­tute, Har­vard Med­ical School pod opieką Prof. Pio­tra Sicińskiego – jed­nego z najwięk­szych auto­ry­tetów badań nad cyk­lem komórkowym Pier­wszym wymiernym efek­tem jego  stażu była pub­likac­ja w jed­nym z najbardziej prestiżowych cza­sop­ism medy­cznych — Can­cer Cell (IF 2021/22: 38.59, 200 punk­tów MEiN), jako dru­gi autor. Kole­j­na przeło­mowa pra­ca doty­czą­ca roli kinazy Cdc7 w inic­jacji rep­likacji DNA jako nowego potenc­jal­nego punk­tu uch­wytu leków onko­log­icznych została opub­likowana w cza­sopiśmie Nature (IF 2021/22: 69.50, 200 punk­tów MNiSW), a dr Braun jest w niej trzec­im autorem.

W 2022 roku został lau­re­atem XIII edy­cji konkur­su NCBiR LIDER, otrzy­mu­jąc dofi­nan­sowanie na real­iza­cję pro­jek­tu: „Opra­cow­anie wielopłaszczyznowego pan­elu prog­nos­ty­cznego do predykcji skutecznoś­ci celowanej ter­apii anty-FGFR w nowot­worach hor­monoza­leżnych.”

W okre­sie real­iza­cji dok­toratu i studiów medy­cznych dr Braun był lau­re­atem wiele nagród, stype­ndiów i wyróżnień, w tym: nagrody naukowej Rek­to­ra 1. stop­nia – sied­miokrot­nie (2016–2022), nagrody spec­jal­nej Rek­to­ra dla młodego nauczy­ciela aka­demick­iego za najlep­szą pracę ory­gi­nal­ną (2021), stype­ndi­um START Fun­dacji Nau­ki Pol­skiej (2020), nagrody Izby Lekarskiej dla najlep­szego stu­den­ta medy­cyny (2014), stype­ndiów Min­is­tra Zdrowia oraz Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego.

Dr n. med. Aga­ta Gabryel­s­ka - od 2019 r. adi­unkt w Zakładzie Medy­cyny Snu i Zaburzeń Meta­bol­icznych.

W swoich bada­ni­ach zaj­mu­je się tem­atyką medy­cyny snu, sku­pia się między inny­mi na prezen­tacji klin­icznej zaburzeń snu jaki oraz na poz­na­niu mech­a­nizmów odpowiedzial­nych ze pow­stawanie powikłań i współ­chorobowoś­ci przede wszys­tkim obtu­ra­cyjnego bezdechu sen­nego.

W ramach swo­jej doty­chcza­sowej dzi­ałal­noś­ci naukowej dr Gabryel­s­ka kierowała 5 pro­jek­ta­mi naukowy­mi finan­sowany­mi ze środ­ków Min­is­terst­wa Edukacji i Nau­ki oraz Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki. Pon­ad­to, jest opiekunką grantu Pre­ludi­um (Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki) oraz 4 innych grantów stu­denc­kich. Pełni rolę współopieku­na stu­denck­iego koła naukowego „Sleep Team”, które dzi­ała w ramach zespołu naukowego o tej samej nazwie, którym dr Gabryel­s­ka współkieru­je wraz z dr Sochalem.

Swój dok­torat pt. „Wpływ hipok­semii na zmi­anę ekspresji HIF‑1 alfa wśród pac­jen­tów z obtu­ra­cyjnym bezdechem sen­nym” obroniła przed uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza, był to dru­gi taki przy­padek w kra­ju i pier­wszy w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi. Dodatkowo jej pra­ca została wyróżniona przez Radę Naukową Nauk Medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i zdobyła nagrodę Preze­sa Rady Min­istrów za wybit­ną rozprawę dok­torską. Dr Gabryel­s­ka była wyróż­ni­ana liczny­mi stype­n­di­a­mi i nagro­da­mi w tym stype­ndi­um Marsza­ł­ka Wojew­ództ­wa Łódzkiego, Min­is­tra Zdrowia, Fun­dacji Koś­ciuszkowskiej, START Fun­dacji Nau­ki Pol­skiej czy też Europe­jskiego Towarzyst­wa Medy­cyny Snu.

W ramach pra­cy naukowej odbyła liczne zagraniczne staże naukowe w tym w Klin­ice Medy­cyny Snu Uni­w­er­syte­tu w Edyn­bur­gu (Szkoc­ja), Klin­ice Psy­chi­a­trii i Psy­choter­apii Uni­w­er­syte­tu we Freibergu(Niemcy), Zakładzie Fizjologii Moleku­larnej i Fizy­ki Bio­log­icznej Uni­w­er­syte­tu Wir­ginii (USA), Insty­tu­cie Neu­ro­bi­ologii Snu i Ryt­mu Okołodobowego Uni­w­er­syte­tu w Oks­fordzie (Anglia) oraz Klini­ki Neu­rologii Uni­w­er­syte­tu w Bernie (Szwa­j­caria).

Obec­nie Dr Gabryel­s­ka jest w trak­cie szkole­nia spec­jal­iza­cyjnego w dziedzinie psy­chi­a­trii w Klin­ice Zaburzeń Afek­ty­wnych i Psy­choty­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 28 lipca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP