Aktualności

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.


Informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. (konkurs SMN18)

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Podstawa prawna

 • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r.  poz. 574, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).
 1. Osoby uprawnione do otrzymania stypendium
 2. 1. Kim jest młody naukowiec?

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Przez zatrudnienie, o którym mowa powyżej, należy rozumieć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Osoby posiadające stopień doktora, a niebędące pracownikami podmiotu (np. zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło), nie mogą ubiegać się o stypendium.

 1. 2. Jak będzie weryfikowany status młodego naukowca?

Status młodego naukowca będzie weryfikowany zarówno na dzień złożenia wniosku, jak i na dzień  podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

Okres 7 lat, o którym mowa powyżej w pkt 1.1,  jest liczony od daty uzyskania stopnia doktora. Oznacza to, że osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2015 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2022 r.

Osoby, którym termin 7 lat od uzyskania stopnia doktora upływa pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2023 r., mogą złożyć wniosek o przyznanie stypendium. W przypadku takich osób Minister może jednak odmówić przyznania stypendium i umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie przyznania stypendium.

Osoby, które złożyły wniosek jako doktoranci, a które ukończą kształcenie w szkole doktorskiej (na studiach doktoranckich) pomiędzy dniem złożenia wniosku a dniem wydania decyzji, będą mogły otrzymać stypendium tylko w sytuacji,  gdy w dniu wydania decyzji:

 • będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w uczelni jako nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora
 • będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,  jako osoby posiadające stopień doktora.

Stypendium można otrzymać tylko raz. Stypendium dla młodego naukowca nie może zostać przyznane młodemu naukowcowi, któremu w poprzednich latach przyznano stypendium dla młodych naukowców albo stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

 1. Warunki otrzymania stypendium

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

 1. 1. Jakie osiągnięcia są uznawane przy ocenie wniosku za znaczące?

Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz MEiN z dnia 22 lipca 2021 r.);
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (obowiązuje wykaz MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r.), w tym autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego przed rokiem 2019 w czasopiśmie ujętym w wykazie MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r;
 3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
 4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
 5. odbycie zagranicznego stażu trwającego co najmniej trzy miesiące w podmiocie o wysokim prestiżu;
 6. otrzymane stypendium zagraniczne;
 7. autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieła artystycznego stanowiącego znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki, które zostało zaprezentowane na przeglądzie, festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu kinowym, scenicznym lub telewizyjnym albo w przestrzeni publicznej;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.
 1. 2. W jaki sposób są dokumentowane osiągnięcia?

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub regulaminy dotyczące ww. osiągnięć. Wykaz niezbędnych załączników znajduje się do pobrania na dole strony.

Oświadczenia dołączane do wniosku mogą być podpisane własnoręcznie albo elektronicznie.

W przypadku wyboru podpisu własnoręcznego należy:

 1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym)
 2. wydrukować,
 3. podpisać własnoręcznie,
 4. wykonać skan (lub zdjęcie) i zapisać jako PDF.

W przypadku wyboru podpisu elektronicznego należy:

 1. pobrać dany wzór oświadczenia i wypełnić danymi (w edytorze tekstowym)
 2. zapisać jako PDF
 3. podpisać elektronicznie:
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym – za pomocą aplikacji udostępnionej przez dostawcę tej usługi
  • podpisem zaufanym
  • podpisem osobistym (przez e-dowód https://www.gov.pl/web/e-dowod) – przy pomocy czytnika lub aplikacji eDO App.
 1. 3. Ile osiągnięć można wykazać we wniosku?

Liczba osiągnięć, które młody naukowiec może wykazać w poszczególnych kategoriach, jest ograniczona, tj. można wykazać:

 • nie więcej niż łącznie 5 publikacji wybranych spośród monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych;
 • po 3 osiągnięcia w pozostałych kategoriach;

Powyższe ograniczenia zostały zaimplementowane w systemie OSF. System nie będzie umożliwiał wykazania większej liczby osiągnięć niż wynikająca z przepisów rozporządzenia.

Uwaga! Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, w których wykazano co najmniej 3 publikacje (monografie naukowe, rozdziały w monografii naukowej lub artykuły naukowe), w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

Współautorstwem wiodącym jest w szczególności:

 1. największy procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł;
 2. procentowy wkład autorski w monografię, rozdział w monografii lub artykuł równy procentowemu wkładowi każdego z pozostałych współautorów, w przypadku pełnienia kluczowej roli w powstaniu tych publikacji naukowych.

W związku z powyższym,  młodzi naukowcy, którzy nie posiadają w swoim dorobku co najmniej 3 publikacji (monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych), w których są jedynymi autorami lub wiodącymi współautorami, nie mogą składać wniosków o stypendium. Podczas składania wniosków system OSF będzie weryfikował, czy wskazano 3 publikacje, w których kandydat jest autorem lub wiodącym współautorem.

 1. Tryb składania wniosku o stypendium
 2. 1. Kto składa wniosek o stypendium?

Wnioskodawcą o stypendium ministra jest wyłącznie osoba uprawniona, a więc:

 • w przypadku doktorantów – rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem;
 • w przypadku nauczycieli akademickich lub osób zatrudnionych w podmiocie, posiadających stopień doktora – osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.
 1. 2. Z jakiego okresu mogą być podawane osiągnięcia we wniosku?

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 listopada 2022 r. Przepisy nie wskazują daty, od której uwzględniane są osiągnięcia. Młody naukowiec może więc przedstawić swoje największe osiągnięcia z całego okresu aktywności naukowej.

 1. 3. W jaki sposób są przekazywane wnioski do ministra?

Wnioski są składane za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Moduł składania wniosków o stypendium zostanie udostępniony w systemie OSF w dniu 1 grudnia 2022 r. Wcześniej nie będzie możliwości zapoznania się z działaniem systemu.

Wniosek może wypełnić młody naukowiec (wówczas jest jego „redaktorem”). Natomiast podpisać wniosek (elektronicznie) może wyłącznie osoba uprawniona do składania wniosku lub osoba przez nią upoważniona. Czynności wysłania wniosku do ministerstwa dokonuje redaktor wniosku.

Wnioski składane są wyłącznie przez system OSF. Wnioski, które zostaną przesłane inną drogą niż przez system OSF (np. w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP), nie będą rozpatrywane.

 1. 4. Jaki jest termin składania wniosków?

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.
Ww. termin jest terminem prawa materialnego, zatem nie podlega przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.  Zasadne zatem jest wypełnienie wniosku w OSF z odpowiednim wyprzedzeniem, mając na uwadze, że wniosek wymaga podpisu elektronicznego kierownika podmiotu (rektor/dyrektor instytutu) lub osoby  przez niego upoważnionej.

 1. Do kiedy są rozpatrywane wnioski?

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców złożone w konkursie SMN18 zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca 2023 r.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz młodych naukowców zostaną przesłane listownie decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

 1. Wypłacanie stypendium ministra

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Do tego okresu nie wlicza się przerwy w działalności naukowej związanej z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym stypendysty, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W tym okresie wypłata stypendium jest zawieszona.

Maksymalna wysokość stypendium wynosi 5.390 zł miesięcznie.

Szczegółowy opis trybu i warunków składania wniosków oraz wykaz niezbędnych załączników dokumentujących znaczące osiągnięcia w działalności naukowej znajdują się w komunikacie Ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18

Wygenerowany z sytemu ZSUN/OSF wniosek, należy do dnia 23 grudnia 2022 r.  przesłać do weryfikacji do Centrum Wsparcia Nauki na adres nauka.cwn@umed.lodz.pl  w tytule wiadomości wpisując: SMN18 – imię i nazwisko. W dalszej kolejności, po wstępnej ocenie formalnej wnioski zostaną przesłane do podpisu JM Rektora lub Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej, a następnie odesłane zainteresowanym w celu załączenia ich w systemie dedykowanym do składania wniosków.

 • Opublikowano: 21 listopada 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP