Aktualności

Stypendia Ministra Zdrowia dla studentów i doktorantów UMedu za wybitne osiągnięcia


Min­is­terst­wo Zdrowia ogłosiło listy stu­den­tów i dok­toran­tów, którym przyz­nano stype­ndi­um na rok aka­demic­ki 2015/16.

Miło nam poin­for­mować, że wśród lau­re­atów znalazła się dok­toran­t­ka Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Mar­ta Zielińs­ka, oraz reprezen­tac­ja stu­den­tów naszej uczel­ni: Adam Fabisi­ak (Wydzi­ał Lekars­ki), Aga­ta Jar­muż (Wydzi­ał Lekars­ki), Natalia Murawska (Wydzi­ał Lekars­ki), Katarzy­na Pietrzak (Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny), Kon­rad Stawis­ki (Wydzi­ał Lekars­ki), Hubert Zators­ki (Wydzi­ał Lekars­ki).

Stype­ndys­tom serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 22 grudnia 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP