Aktualności

STYPENDIA NAUKOWE MIASTA ŁODZI 2016/2017


600x285_Stypendia_naukowe_Miasta_Lodzi

 

Szanowni Państ­wo,

uprze­jmie infor­mu­je­my, iż 1 październi­ka 2016 r. rozpoczął się również nabór wniosków do VI edy­cji Pro­gra­mu stype­ndiów naukowych Mias­ta Łodzi dla stu­den­tów i dok­toran­tów szkół wyższych z tere­ny Mias­ta Łodzi.

Stu­den­ci I roku studiów stacjonarnych wybranych 55 kierunk­ów łódz­kich uczel­ni, będą­cy lau­re­ata­mi i final­is­ta­mi ogólnopol­s­kich olimpiad przed­miotowych, oraz dok­toran­ci pode­j­mu­ją­cy bada­nia w kluc­zowych dla roz­wo­ju mias­ta obszarach mogą składać wnios­ki o przyz­nanie Stype­ndi­um Mias­ta Łodzi.

Głównym celem uru­chomienia miejskiego pro­gra­mu stype­n­di­al­nego jest stworze­nie warunk­ów sprzy­ja­ją­cych pode­j­mowa­niu studiów na kierunk­ach istot­nych dla roz­wo­ju Łodzi, a także przy­cią­ganie do Łodzi zdol­nej, ambit­nej młodzieży, również spoza regionu.

Korzys­ta­ją­cy z pro­gra­mu Stype­ndyś­ci to wybit­nie uzdol­nieni młodzi ludzie, którzy legi­t­y­mu­ją się nie tylko wysoką śred­nią ocen, ale także dużą akty­wnoś­cią w zdoby­wa­niu wiedzy i doświad­czenia poza uczel­nią oraz rozwi­ja­nia swoich pasji, w wielu przy­pad­kach wyróżnieni Stype­ndyś­ci zdobyli więcej niż jeden tytuł w różnych olimpiadach, mają na swoim kon­cie liczne pub­likac­je oraz ściśle współpracu­ją z biz­ne­sem.

Szczegóły doty­czące warunk­ów udzi­ału w VI edy­cji pro­gra­mu stype­n­di­al­nego oraz nowe for­mu­la­rze zgłoszeniowe zna­j­du­ją się na stron­ie młodziwlodzi.pl (zakład­ka Inic­jaty­wy > Stype­n­dia Mias­ta Łodzi): https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/ 

Nabór aplikacji trwa do 30 październi­ka br.! Bliższych infor­ma­cji o Stype­n­di­ach Naukowych Mias­ta Łodzi udziela:

Odzi­ał Współpra­cy z Uczel­ni­a­mi Biu­ra Obsłu­gi Inwest­o­ra i Współpra­cy z Uczel­ni­a­mi, Depar­ta­ment Prezy­den­ta Urzę­du Mias­ta Łodzi, tel. (042) 638–58-19, e‑mail: m.paluch@uml.lodz.pl.

wykaz kierunk­ów priorytetowych/dyscyplin naukowych upraw­ni­a­ją­cych do wys­tąpi­enia o stype­ndi­um naukowe mias­ta Łodzi: załącznik.

  • Opublikowano: 7 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP