Aktualności

Stypendia rozdane!


Wczo­raj, w gościn­nych wnętrzach Teatru Nowego odbyła się Gala pro­gra­mu stype­n­di­al­nego Młodzi w Łodzi oraz pro­gra­mu Stype­n­dia Mias­ta Łodzi.

Pan Krzysztof Piątkows­ki Wiceprezy­dent Mias­ta Łodzi, pod­kreśla­jąc, że Łódź aka­demic­ka ma ogrom­ny potenc­jał, a jej najwięk­szym kap­i­tałem są młodzi, utal­en­towani i kreaty­wni ludzie wręczył listy grat­u­la­cyjne 22 Stype­ndys­tom Mias­ta Łodzi, a przed­staw­iciele 20 Funda­torów tegorocznego pro­gra­mu stype­n­di­al­nego Młodzi w Łodzi wręczyło sym­bol­iczne cze­ki stype­n­di­alne 80 stype­ndys­tom oraz uczest­nikom bezpłat­nych kursów językowych i pro­gramowa­nia. Wydarze­nie uświet­niły wys­tępy artys­tów Teatru Nowego: grupy Impro Atak oraz Adama Mor­tasa z zespołem.

Miło nam poin­for­mować, że wśród stype­ndys­tów Mias­ta Łodzi znaleźli się nasi dok­toran­ci i stu­den­ci:

Pan Szy­mon Piaszczyńs­ki – stype­ndi­um w wysokoś­ci 1450 zł/mc

 • Stu­dent I roku na kierunku Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Final­ista 62. i 63. Olimpiady Chemicznej

Pan Piotr Możdżeń – stype­ndi­um w wysokoś­ci 1200 zł/mc

 • Stu­dent I roku na kierunku Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Lau­re­at 63. Olimpiady Chemicznej

Pan Wik­tor Rosi­ak – stype­ndi­um w wysokoś­ci 1000 zł/mc

 • Stu­dent I roku na kierunku Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Final­ista 66. Olimpiady Fizy­cznej

Pani Julia Kul­bac­ka – stype­ndi­um w wysokoś­ci 1000 zł/mc

 • Stu­den­t­ka I roku na kierunku Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Final­ist­ka 21. Olimpiady Wiedzy o Żywie­niu i Żywnoś­ci

Pani Natalia Fabisi­ak – stype­ndi­um w wysokoś­ci 2000 zł/mc

 • Dok­toran­t­ka I roku na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
 • Planowany tem­at pra­cy: Rola wybranych cytokin w chorobach zapal­nych i nowot­worowych trzust­ki
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Ani­ta Gąsiorows­ka

Dodatkowo Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi ufun­dował 10-ciu swoim stu­den­tom roczny kurs nau­ki języ­ka hisz­pańskiego, na które vouch­ery wręczyła Kierown­ik Cen­trum Naucza­nia Języków Obcych — dr Kinga Studz­ińs­ka-Pasieka. W kur­sie uczest­niczyć będą:

Oli­wia Doro­ba stu­den­t­ka kierunku Lekarskiego na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Krzysztof Edyko stu­dent kierunku Lekarskiego na Wydziale Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Karoli­na Kwiatos stu­den­t­ka kierunku Lekarskiego na Wydziale Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Anna Meck­i­er  stu­den­t­ka kierunku Lekarskiego na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Aga­ta Piasec­ka stu­den­t­ka kierunku Lekarskiego na Wydziale Lekarsko-Den­tysty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Aga­ta Pod­sied­lik stu­den­t­ka kierunku Lekarskiego na Wydziale Lekarsko-Den­tysty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Alek­san­dra Saber­ni­ak stu­den­t­ka kierunku Lekarskiego na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Mał­gorza­ta Sobolews­ka stu­den­t­ka kierunku Lekarskiego na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Aga­ta Szeller stu­den­t­ka kierunku Lekarskiego na Wydziale Lekarsko-Den­tysty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Alek­san­dra Tom­czyk stu­den­t­ka kierunku Biotech­nolo­gia na Wydziale Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

Grat­u­lu­je­my wszys­tkim stype­ndys­tom!

 • Opublikowano: 23 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP