Aktualności

STYPENDIA RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF) 2017–2018


Przyj­mowanie wniosków na pro­gramy stype­n­di­alne rzą­du fran­cuskiego w roku 2017/2018

Ambasa­da Francji oraz Insty­tut Fran­cus­ki w Polsce rozpoczęły przyj­mowanie kandy­datur w ramach pro­gra­mu stype­ndiów rzą­du fran­cuskiego (BGF) na rok aka­demic­ki 2017–2018.

Stype­n­dia Rzą­du Fran­cuskiego (BGF) finan­su­ją i ułatwia­ją pobyt we Francji wybit­nym pol­skim stu­den­tom oraz naukow­com. Od blisko 55 lat, pro­gramy stype­n­di­alne przy­czy­ni­a­ją się również do zwięk­szenia dynami­ki wymi­an naukowych i aka­demic­kich między Francją i Pol­ską. Każdego roku finan­sowanych jest pon­ad 400 miesię­cy stype­ndiów.

Ambasa­da Francji w Polsce zarządza pro­gra­ma­mi stype­n­di­al­ny­mi, których prezen­tac­ja, warun­ki kwal­i­fikowal­noś­ci oraz aplikacji przed­staw­ione zostały na stron­ie Insty­tu­tu Fran­cuskiego w Polsce w rubryce Stype­n­dia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja).

Pro­gramy stype­n­di­alne umożli­wia­ją pol­skim stu­den­tom sfi­nan­sowanie studiów we Francji na poziomie Mas­ter 2 (BGF Mas­ter 2gi rok) lub Pod­wójnego dok­toratu (BGF Doc­tor­at en cotutelle) real­i­zowanego między Francją i Pol­ską.

Ambasa­da przyz­na­je również inne pro­gramy stype­n­di­alne pozwala­jące na sfi­nan­sowanie studiów na kierunk­ach artysty­cznych, zarządza­nia i admin­is­tracji.

Wnios­ki o przyz­nanie stype­ndi­um Mas­ter 2 oraz Pod­wójnego dok­toratu moż­na składać do 5 mar­ca 2017 roku.

Kon­takt:
Antonin Borgnon, Ambasa­da Francji w Polsce
science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr (Fr./Eng.)

Infor­ma­c­je o pro­gra­mach stype­n­di­al­nych rzą­du fran­cuskiego (BGF):
http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

 

French-Governement-Scholarships-2017-2018

  • Opublikowano: 26 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP