Aktualności

Stypendia Rządu Francuskiego na pobyt badawczy 2017/2018


Stype­n­dia na pobyt badaw­czy przez­nac­zone są dla pol­s­kich naukow­ców, którzy do dnia wyjaz­du do Francji nie ukończyli 45 rż. (ze stop­niem naukowym dok­to­ra, pro­fe­so­ra lub badacza w dowol­nej pol­skiej jed­nos­tce naukowej) i którzy planu­ją przeprowadz­ić część badań we Francji.

Czas trwa­nia: jeden miesiąc. Pobyt naukowy musi zostać zre­al­i­zowany między 15 lip­ca i 31 grud­nia 2017 roku.
Wysokość stype­ndi­um: Stype­ndys­ta naukowiec otrzy­mu­je 1375 € na każdy miesiąc poby­tu we Francji. Pon­ad­to stype­ndi­um pokry­wa:

  • Kosz­ty ubez­pieczenia
  • Kosz­ty prze­jaz­du z fran­cuskiego lot­niska do miejs­ca poby­tu we Francji
  • Możli­wość sko­rzys­ta­nia z rez­erwacji zak­wa­terowa­nia dokony­wanej przez Cam­pus France i pro­ponowanej po korzyst­nej cenie

Stype­ndi­um nie pokry­wa kosztów trans­portu pomiędzy Pol­ską i Francją.

Więcej infor­ma­cji zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej:
http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy

  • Opublikowano: 9 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP