Aktualności

Stypendium edukacyjne na studia w University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine


Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej zaw­iadamia o możli­woś­ci ubie­ga­nia się o następu­je stype­ndi­um:

Award
The val­ue of the award is a max­i­mum of £4,000 per annum towards fees or main­te­nance costs or trav­el­ling expens­es and is ten­able for the dura­tion of the pro­gramme of study, sub­ject to sat­is­fac­to­ry aca­d­e­m­ic progress.

Eli­gi­bil­i­ty
The schol­ar­ship is award­ed broad­ly on the basis of aca­d­e­m­ic mer­it and pri­mar­i­ly to cit­i­zens from the Czech Repub­lic, Poland, Rus­sia or Slo­va­kia who are accept­ed for admis­sion on a full-time basis for a pro­gramme of study with­in the Col­lege of Med­i­cine and Vet­eri­nary Med­i­cine and whose per­son­al cir­cum­stances would make accept­ing an offer from the Uni­ver­si­ty dif­fi­cult.

Więcej infor­ma­cji: http://www.ed.ac.uk/student-funding/postgraduate/uk-eu/medicine-vet-medicine/paterson

 

 

 

  • Opublikowano: 21 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP