Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi brał udzi­ał w 59. Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Pieśni Chóral­nej im. prof. Jana Szy­rock­iego w Międzyz­dro­jach, który odby­wał się w dni­ach 16–21 czer­w­ca 2024 r. Nasz chór zaprezen­tował się w dwóch kat­e­go­ri­ach konkur­sowych, zdoby­wa­jąc ser­ca między­nar­o­dowego jury oraz pub­licznoś­ci.

 

Niezwykłe wys­tępy naszych chórzys­tów zostały nagrod­zone Zło­tym Dyplomem w kat­e­gorii “Musi­ca Sacra” oraz Zło­tym Dyplomem w głównej kat­e­gorii konkur­sowej. To ogromne wyróżnie­nie świad­czy o wysokim poziomie artysty­cznym i zaan­gażowa­niu naszych chórzys­tów.

 

Dodatkowo, Chór otrzy­mał dwie prestiżowe nagrody spec­jalne: Nagrodę Dyrek­to­ra Między­nar­o­dowego Domu Kul­tu­ry w Międzyz­dro­jach oraz Nagrodę Spec­jal­ną Dyrek­to­ra Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Muzy­cznego im. prof. Józe­fa Świdra w Cieszynie, wraz z nom­i­nacją do udzi­ału w Fes­ti­walu.

 

To wyjątkowe osiąg­nię­cie jest tym bardziej godne podzi­wu, że nasi chórzyś­ci stanęli na wysokoś­ci zada­nia pomi­mo trwa­jącej sesji egza­m­i­na­cyjnej. Udało im się połączyć obow­iąz­ki aka­demick­ie z inten­sy­wny­mi przy­go­towa­ni­a­mi do konkur­su, co zasługu­je na szczególne uznanie.

 

Chcielibyśmy wyraz­ić serdeczne podz­iękowa­nia dla Władz Rek­tors­kich za wspar­cie oraz wszys­tkim naszym sym­pa­tykom za nieustanne kibi­cow­anie. Wasze wspar­cie jest dla nas nieoce­nione i moty­wu­je nas do dal­szego dzi­ała­nia.

 

Dzięku­je­my i zaprasza­my do śledzenia naszych muzy­cznych przygód!

 

Jakub Czech
pianista
Chór Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
        1507849235708_chor-logo-new