Aktualności

Sukces Doktoranta


Miło nam poin­for­mować, że do Kra­jowej Reprezen­tacji Dok­toran­tów na stanowisko Pełnomoc­ni­ka Zarzą­du został powołany nasz dok­torant lek. med. Mateusz Kowal­czyk jako Pełnomoc­nik ds. Uczel­ni Medy­cznych.

Kra­jowa Reprezen­tac­ja Dok­toran­tów (KRD) jest ogólnopol­skim przed­staw­icielem i wyrazi­cielem woli środowiska dok­toran­tów. KRD ma pra­wo do wyraża­nia opinii i przed­staw­ia­nia wniosków w sprawach doty­czą­cych ogółu dok­toran­tów, w tym do opin­iowa­nia aktów nor­maty­wnych doty­czą­cych dok­toran­tów.

Serdecznie grat­u­lu­je­my.

  • Opublikowano: 5 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP