Aktualności

Sukces naszego doktoranta podczas Łódzkiej Konferencji Onkologicznej


W dniu 27. maja w Insty­tu­cie Europe­jskim w Łodzi odbyła się Łódz­ka Kon­fer­enc­ja Onko­log­icz­na, która ma na celu inte­grację naukową onkologów z regionu łódzkiego. Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że dok­torant naszej Uczel­ni, Bartłomiej Tomasik, został wybrany zwycięzcą sesji „Młodzi Lekarze”, a przed­staw­iona przez niego pra­ca „Kar­diotoksy­czność po radioter­apii w raku pier­si” jest owocem współpra­cy pomiędzy Zakła­dem Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Zakła­dem Tel­era­dioter­apii oraz Odd­zi­ałem Kar­di­ologii Wojew­ódzkiego Wielospec­jal­isty­cznego Cen­trum Onkologii i Trau­ma­tologii im. M. Koperni­ka w Łodzi.

Prowad­zone przez nas badanie doty­czy poszuki­wa­nia bio­mark­erów kar­diotoksy­cznoś­ci w surow­icy pac­jen­tek pod­danych radioter­apii z powodu raka pier­si. Ze wzglę­du na zde­cy­dowaną poprawę wyników leczenia onko­log­icznego raka pier­si, prob­lem kar­diotoksy­cznoś­ci po radioter­apii nabiera coraz więk­szego znaczenia. Nagro­da przyz­nana naszej pra­cy przez łódzkie środowisko onko­log­iczne dodatkowo pod­kreśla wagę tego prob­le­mu i moty­wu­je nas do dal­szych dzi­ałań w tym zakre­sie.

  • Opublikowano: 29 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP