Aktualności

Sukces studentów UMED w Międzyszkolnej Lidze Strzeleckiej


W dniu 13.06.2016 r. zakońc­zone Międzyszkol­ną Ligę Strz­elecką 2015/2016 w Klu­bie Strz­eleckim „Dziesią­ta­ka” na strzel­ni­cy przy ul. Unii Lubel­skiej. Reprezen­tac­ja Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w składzie: Buczyńs­ki Bernard, Morzyk Alek­sander, Grze­gorzews­ki Krzysztof Kowalews­ka Zofia, zajęła
I miejsce. Indy­wid­u­al­nie zwyciężył stu­dent Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego Buczyńs­ki Bernard, nato­mi­ast na drugim miejs­cu upla­sował się stu­dent Alek­sander Morzyk.

Puchar wręczyli przed­staw­iciele KS „ Dziesiąt­ka” w osobach: Pan Tadeusz Kwiatkows­ki, Szew­czyk Walde­mar, Pani Alek­san­dra Sosz­ka. Zwycięz­com złożył grat­u­lac­je dr Włodz­imierz Leszczyńs­ki, Kierown­ik Zakładu Edukacji Obron­nej i Koor­dy­nacji Ksz­tałce­nia.

  • Opublikowano: 13 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP