Aktualności

Sukces studentów Wydziału Lekarskiego!


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że przed­staw­iciele SKN przy Klin­ice Inten­sy­wnej Ter­apii Kar­di­o­log­icznej: Karol Sad­ows­ki, Piotr Skoczy­las, Felic­ja Sucheta, Oli­wia Brycht, Syl­wia Łatkows­ka i Michał Kęp­ka zajęli I miejsce w Sesji Ust­nej Kar­di­ologii Zachowaw­czej i Dziecięcej na XXXI Ogólnopol­skiej Stu­denck­iej Kon­fer­encji Kar­di­o­log­icznej w Gdańsku. Pra­ca pod tytułem: „Kies­zonkowy echokar­dio­graf – ste­toskop przyszłoś­ci? Porów­nanie skutecznoś­ci bada­nia echokar­dio­graficznego i osłuchi­wa­nia ser­ca przez stu­den­tów medy­cyny w wykry­wa­niu zmi­an mor­fo­log­icznych ser­ca” pow­stała pod opieką dr n. med. Michała Kacprza­ka, uzyskała bard­zo przy­chylne opinie jury pod prze­wod­nictwem prof. dr hab. n. med. Ewy Lewick­iej. Pra­ca rywal­i­zowała z szes­nas­toma inny­mi, zaprezen­towany­mi przez stu­den­tów uczel­ni medy­cznych z Katow­ic, Warsza­wy, Krakowa, Gdańs­ka i Lubli­na.

Serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy kole­jnych sukcesów!

  • Opublikowano: 1 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP