Aktualności

Sukcesy uniwersyteckich szpitali klinicznych


W konkur­sie nr POIS.09.02.00-IP.04–00-005/2016 ogłos­zonym w ramach Dzi­ała­nia 9.2 POI­iŚ w zakre­sie wspar­cia odd­zi­ałów oraz innych jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych szpi­tali pon­adre­gion­al­nych udziela­ją­cych świad­czeń zdrowot­nych stacjonarnych i całodobowych:
— na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu odd­e­chowego, — na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kost­no-sta­wowo-mięśniowego, — w zakre­sie ginekologii, położnict­wa, neona­tologii, pedi­atrii oraz innych odd­zi­ałów zaj­mu­ją­cych się lecze­niem dzieci oraz wspar­cia pra­cowni diag­nos­ty­cznych oraz innych jed­nos­tek zaj­mu­ją­cych się diag­nos­tyką współpracu­ją­cych z odd­zi­ała­mi oraz inny­mi jed­nos­tka­mi orga­ni­za­cyjny­mi szpi­tali pon­adre­gion­al­nych, udziela­ją­cych świad­czeń zdrowot­nych stacjonarnych i całodobowych: na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu odd­e­chowego, na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kost­no-sta­wowo-mięśniowego, w zakre­sie ginekologii, położnict­wa, neona­tologii, pedi­atrii oraz innych odd­zi­ałów zaj­mu­ją­cych się lecze­niem dzieci dla pro­jek­tów real­i­zowanych na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej z wyłącze­niem wojew­ództ­wa mazowieck­iego — wnios­ki o dofi­nan­sowanie uwzględ­ni­a­jące
w zakre­sie pro­jek­tu odd­zi­ały o charak­terze zabiegowym i odd­zi­ały o charak­terze zachowaw­czym

Samodziel­ny Pub­liczny Zakład Opie­ki Zdrowot­nej Cen­tral­ny Szpi­tal Klin­iczny Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi  z pro­jek­tem:

„Prze­bu­dowa i unowocześnie­nie wyposaże­nia aparatur­owego Odd­zi­ałów I, IV, VIII, IX, X, XI, XII Ośrod­ka Pedi­atrycznego Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi”
zajął 16 miejsce na liś­cie rankingowej.

Całkow­ity koszt pro­jek­tu wynosi 27 809 434,54 zł, wartość przyz­nanego dofi­nan­sowa­nia
odpowia­da kwocie dofi­nan­sowa­nia z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego i wynosi 23 638 019,35 zł, co stanowi 85% wartoś­ci pro­jek­tu.

 

W konkur­sie nr POIS.09.02.00-IP.04–00-005/2016 w ramach Dzi­ała­nia 9.2 POI­iŚ w zakre­sie wspar­cia odd­zi­ałów oraz innych jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych szpi­tali pon­adre­gion­al­nych udziela­ją­cych świad­czeń zdrowot­nych stacjonarnych i całodobowych: — na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu odd­e­chowego, — na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kost­no-sta­wowo-mięśniowego, — w zakre­sie ginekologii, położnict­wa, neona­tologii, pedi­atrii oraz innych odd­zi­ałów zaj­mu­ją­cych się lecze­niem dzieci oraz wspar­cia pra­cowni diag­nos­ty­cznych oraz innych jed­nos­tek zaj­mu­ją­cych się diag­nos­tyką współpracu­ją­cych z odd­zi­ała­mi oraz inny­mi jed­nos­tka­mi orga­ni­za­cyjny­mi szpi­tali pon­adre­gion­al­nych, udziela­ją­cych świad­czeń zdrowot­nych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu odd­e­chowego, na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu kost­no-sta­wowo-mięśniowego, w zakre­sie ginekologii, położnict­wa, neona­tologii, pedi­atrii oraz innych odd­zi­ałów zaj­mu­ją­cych się lecze­niem dzieci dla pro­jek­tów real­i­zowanych na tery­to­ri­um Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej z wyłącze­niem wojew­ództ­wa mazowieck­iego — wnios­ki o dofi­nan­sowanie uwzględ­ni­a­jące w zakre­sie pro­jek­tu odd­zi­ały o charak­terze zabiegowym albo uwzględ­ni­a­jące w zakre­sie pro­jek­tu odd­zi­ały o charak­terze zachowaw­czym –

Samodziel­ny Pub­liczny Zakład Opie­ki Zdrowot­nej Uni­w­er­sytec­ki Szpi­tal Klin­iczny nr 1
im. Nor­ber­ta Bar­lick­iego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi z pro­jek­tem:

„Zakup wyposaże­nia do diag­nos­ty­ki i leczenia chorób układu odd­e­chowego dla USK nr 1
im. N. Bar­lick­iego w Łodzi jako pon­adre­gion­al­nego wysokospec­jal­isty­cznego ośrod­ka medy­cznego”
zajął 8 miejsce na zbior­czej liś­cie pro­jek­tów wybranych do dofi­nan­sowa­nia.

Całkow­ity koszt pro­jek­tu wynosi 10 715 338,71 zł, wartość przyz­nanego dofi­nan­sowa­nia odpowia­da kwocie pro­jek­tu, w tym wartość dofi­nan­sowa­nia z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego -
9 108 037,90 zł (85% wartoś­ci projektu/dofinansowania).

Samodziel­ny Pub­liczny Zakład Opie­ki Zdrowot­nej Uni­w­er­sytec­ki Szpi­tal Klin­iczny im. Wojskowej Akademii Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – Cen­tral­ny Szpi­tal Weter­anów
z pro­jek­tem:

„Pon­adre­gion­alne Cen­trum Zabiegowe – rozwój klinik zabiegowych orto­pe­dii, artroskopii, chirurgii ręki, neu­rochirurgii, chirurgii klat­ki pier­siowej) w USK im. WAM-CSW w Łodzi”
zajął 10 miejsce na zbior­czej liś­cie pro­jek­tów wybranych do dofi­nan­sowa­nia

Całkow­ity koszt pro­jek­tu wynosi 29 999 007,51 zł, wartość przyz­nanego dofi­nan­sowa­nia 29 472 215,73 zł, w tym wartość dofi­nan­sowa­nia z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­wo­ju Region­al­nego — 25 051 383,37 zł (85% wartoś­ci dofi­nan­sowa­nia).

 

  • Opublikowano: 22 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP