Aktualności

Supertalenty w Medycynie 2018


Super­tal­en­ty w Medy­cynie to plebis­cyt pro­mu­ją­cy lid­erów młodego pokole­nia lekarzy, orga­ni­zowany przez redakcję „Pul­su Medy­cyny” od 2012 r. W tegorocznej edy­cji wzięło udzi­ał kilkudziesię­ciu lekarzy i absol­wen­tów kierunk­ów pokrewnych medy­cynie z ośrod­ków aka­demic­kich i szpi­tali klin­icznych w całej Polsce. Zgłoszenia zostały zaprezen­towane członkom jury, którzy oce­niali dorobek naukowy kandy­datów, ich zaan­gażowanie w dzi­ałal­ność w przestrzeni pub­licznej oraz per­spek­ty­wy dal­szego roz­wo­ju. W skład kapituły wes­zli wybit­ni spec­jal­iś­ci z rożnych dziedzin medy­cyny.

Po zsumowa­niu wszys­t­kich punk­tów wyło­niono dziesię­ciu lau­re­atów. Wśród wyróżnionych znalazła się Paula Mosińs­ka, dok­toran­t­ka w Zakładzie Bio­chemii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Prowadzi bada­nia naukowe, których celem jest scharak­tery­zowanie wpły­wu tłuszczów i kwasów tłuszc­zowych na moto­rykę jelit i wys­tępowanie dolegli­woś­ci bólowych w mod­elach zwierzę­cych oraz określe­nie zależnoś­ci pomiędzy rodza­jem spoży­wanych kwasów tłuszc­zowych a wys­tępowaniem objawów u pac­jen­tów z zespołem jeli­ta drażli­wego.

Źródło: „Puls Medy­cyny”

 

  • Opublikowano: 8 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP