Aktualności

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 10 września


Jutro obchodz­imy Świa­towy Dzień Zapo­b­ie­ga­nia Samobójst­wom. Wydarze­nie orga­ni­zowane jest od 2003 roku z inic­jaty­wy Inter­na­tion­al Asso­ci­a­tion for Sui­cide Pre­ven­tion jest for­mą przekazu od suicy­dologów do wszys­t­kich społecznoś­ci na świecie, że samobójst­wom moż­na zapo­b­ie­gać.

Prof. Agniesz­ka Gmitrow­icz — Prze­wod­niczą­ca Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójst­wa i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Pub­licznego MZ:
“Tegoroczne obchody pod hasłem “Dzi­ała­jąc wspól­nie budz­imy nadzieję” mają szczególne zas­tosowanie w obszarze zdrowia psy­chicznego dzieci i młodzieży. Per­son­el psy­chi­a­trycznych odd­zi­ałów dla pop­u­lacji roz­wo­jowej codzi­en­nie wal­czy o bez­pieczeńst­wo nielet­nich pac­jen­tów z ryzykiem samobójczym. Licz­ba pode­j­mowanych przez młodzież prób samobójczych jest trud­na do osza­cow­a­nia. Każ­da następ­na pró­ba zwięk­sza ryzyko samobójst­wa.

Wygry­wamy w tej walce, gdy mamy możli­wość zbu­dowa­nia sieci wspar­cia dla dzieci osamot­nionych, zran­ionych psy­chicznie, przeży­wa­ją­cych odrzuce­nie, doświad­cza­ją­cych prze­mo­cy, zma­ga­ją­cych się z depresją, niską samooceną i inny­mi prob­le­ma­mi dojrze­wa­nia. Współdzi­ałanie, tzw. otwarty dia­log wszys­t­kich dorosłych chcą­cych zrozu­mieć kryzys psy­chiczny dziec­ka, daje szanse nie tylko na pozy­ty­wne rozwiązanie tego kryzy­su, ale także możli­wość dobrego przys­tosowa­nia się dojrze­wa­jącego człowieka do wyzwań współczes­nej cywiliza­cji.”

W związku rozpoczę­ciem real­iza­cji PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM SAMOBÓJCZYM w ramach NPZ (na lata 2021–25) oraz Świa­towym Dniem Zapo­b­ie­ga­nia Samobójst­wom, w imie­niu Kat­edry Psy­chi­a­trii oraz Sekcji Suicy­dologii zaprasza­my od udzi­ału w kon­fer­encji orga­ni­zowanej przez Insty­tut Psy­chi­a­trii i Neu­rologii oraz Pol­skie Towarzyst­wo Suicy­do­log­iczne.

Trans­mis­ja kon­fer­encji dostęp­na będzie na kanale YouTube Pol­skiego Towarzyst­wa Suicy­do­log­icznego.

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu: https://npz3.pl/index.php/konferencje/informacje/

Pro­gram Kon­fer­encji

  • Opublikowano: 9 września 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP