Aktualności

Światowy tydzień Mózgu 2016


Świa­towy Tydzień Mózgu w Łodzi orga­ni­zowany jest przez Młodą Far­ma­cję – Sekcję Stu­dencką Pol­skiego Towarzyst­wa Far­ma­ceu­ty­cznego, dzi­ała­ją­ca przy Wydziale Far­ma­ceu­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. W ramach III edy­cji ŚTM w Łodzi w dni­ach 13,14 i 15 mar­ca 2016 r. słuchacze będą mogli wysłuchać wykładów zapros­zonych goś­ci oraz wziąć udzi­ał w warsz­tat­ach prezen­tu­ją­cych dzi­ałanie w prak­tyce urządzeń do Biofeed­backu oraz Body Inter­face Com­put­er (BIC). Orga­ni­za­torzy zapowiada­ją także konkurs fotograficzny i wys­tawę otrzy­manych prac.

Spotka­nia będą się odby­wały w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (ul. Pomors­ka 251, aula 1000)

Tydzień Mózgu 2016 - Final

  • Opublikowano: 10 marca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP