Aktualności

Święto Niepodległości w koszarach Strzelców Kaniowskich


11 listopa­da w godz­i­nach 12.00–17.00 zaprasza­my na teren dawnych koszar 28 Pułku Strzel­ców Kan­iows­kich (ul. Żeligowskiego 7/9), gdzie wraz ze Sto­warzysze­niem His­to­rycznym “Strzel­cy Kan­iows­cy” zabierze­my Państ­wa w podróż do wojskowej Łodzi 20-lecia między­wo­jen­nego.

W pro­gramie:

  • wys­tawa sprzę­tu wojskowego wyko­rzysty­wanego przez Wojsko Pol­skie w lat­ach 1918–1939 (m.in. rep­li­ki czołgu renault Ft17, Fia­ta 508 łazik, armaty prze­ci­w­pancernej wz.36 Bofors, armaty 75 mm wz. 1902/26, czy samo­chodu pancernego wz. 34)
  • prezen­tac­ja umundurowa­nia, wyposaże­nia i uzbro­je­nia żołnierza Wojs­ka Pol­skiego z lat 1918–1939
  • wys­tawa pamiątek po Strzel­cach Kan­iows­kich, zgro­mad­zonych w Izbie Pamię­ci Strzel­ców Kan­iows­kich
  • spac­ery ślada­mi dawnej wojskowej Łodzi prowad­zony przez członków SH Strzel­cy Kan­iows­cy (m.in. koszary 10 pal, koś­ciół gar­ni­zonowy, dawne koszary 31pSK)
  • wys­tawa współczes­nego sprzę­tu Wojs­ka Pol­skiego
  • sala kinowa. Pro­jekc­je przed­wo­jen­nych pol­s­kich filmów
  • wojskowa grochówka
  • namio­ty pro­mo­cyjne i ani­mac­je part­nerów

Patronem hon­orowym wydarzenia jest Grze­gorz Schreiber — Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego.

Na wydarze­nie zaprasza:
Sto­warzysze­nie His­to­ryczne “Strzel­cy Kan­iows­cy”
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Wojskowe Cen­trum Ksz­tałce­nia Medy­cznego
Insty­tut Pamię­ci Nar­o­dowej, odd­zi­ał w Łodzi

Pro­jekt wspiera Wojew­ództ­wo Łódzkie

 

  • Opublikowano: 2 listopada 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP