Aktualności

Sympozjum naukowe podsumowujące projekt SIMPATHY


29 maja, odbyło się w Łodzi między­nar­o­dowe sym­pozjum naukowe pt. “JAK OGRANICZYĆ POLIPRAGMAZJĘ WSRÓD OSÓB STARSZYCH? ODPOWIEDZI JAKICH UDZIELA PROJEKT SIMPATHY”, Celem spotka­nia było pod­sumowanie wyników uzyskanych w ramach pro­jek­tu SIMPATHY.

Społeczeńst­wa kra­jów europe­js­kich, w tym społeczeńst­wo pol­skie, gwał­town­ie starze­ją się. Wraz z wiekiem przy­by­wa osób obar­c­zonych wie­lo­chorobowoś­cią. Równole­gle nasi­la się zjawisko leczenia liczny­mi leka­mi, czyli poli­far­makoter­apia.

Lecze­nie wielo­ma leka­mi może mieć poważne następst­wa. Ich przy­czyną jest poliprag­maz­ja, czyli stosowanie wielu leków, które nie wzmac­ni­a­ją efek­tu ter­apeu­ty­cznego, zwięk­sza­jąc nato­mi­ast ryzyko polekowych dzi­ałań niepożą­danych.

W kon­sek­wencji stan zdrowia pac­jen­tów pog­a­rsza się, chorzy są hos­pi­tal­i­zowani, w naj­gorszym przy­pad­ku dochodzi nawet do zgonu.

W związku z wagą tego prob­le­mu, Komis­ja Europe­js­ka zainicjowała dzi­ała­nia prowadzące do opra­cow­a­nia europe­jskiej strate­gii poprawy zarządza­nia polit­er­apią i przestrze­ganiem zale­ceń ter­apeu­ty­cznych w starszym wieku. W ramach 3 Pro­gra­mu Zdrowot­nego, sfi­nan­sowany został pro­jekt SIMPATHY, którego pod­sta­wowym celem było opra­cow­anie zestawu kom­plek­sowych dzi­ałań zmierza­ją­cych do zapo­b­ie­ga­nia poliprag­mazji i poprawy przestrze­ga­nia zale­ceń ter­apeu­ty­cznych wśród osób starszych.

Pro­jekt SIMPATHY real­i­zowany był w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi w lat­ach 2015–2017.

W skład kon­sor­cjum real­izu­jącego pro­jekt SIMPATHY weszły insty­tuc­je reprezen­tu­jące 10 kra­jów europe­js­kich, ale zasięg prowad­zonych badań objął wszys­tkie kra­je Unii Europe­jskiej. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, reprezen­towany przez zespół z Zakładu Medy­cyny Rodzin­nej pod kierunk­iem prof. Prze­mysława Kar­dasa, był jedynym członkiem kon­sor­cjum z Europy Środ­kowo-Wschod­niej.

Pod­sumowanie pro­jek­tu odbyło się pod­czas sym­pozjum w gmachu Rek­toratu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Wzięli w nim udzi­ał znakomi­ci goś­cie. Prof. Tomasz Kost­ka, Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, kon­sul­tant kra­jowy w dziedzinie geri­atrii, przed­staw­ił wyzwa­nia, którym musi sprostać współczes­na geri­a­tria. Prof. Prze­mysław Kar­das, kierown­ik Zakładu Medy­cyny Rodzin­nej przy­bliżył rezul­taty pro­jek­tu SIMPATHY. Marek Cytac­ki z Biu­ra Rzeczni­ka Praw Pac­jen­ta wskazał, jakie prob­le­my lekowe najczęś­ciej zgłasza­ją seniorzy. Dr hab. Agniesz­ka Skowron, Kierown­ik Zakładu Far­ma­cji Społecznej, poprowadz­iła dyskusję na tem­at możli­woś­ci ograniczenia poliprag­mazji w pol­skim społeczeńst­wie. Krysty­na Wal­en­dow­icz, dyrek­tor Wojew­ódzkiego Szpi­ta­la Reha­bil­i­ta­cyjnego w Zakopanem, zapoz­nała zebranych z pro­gramem ograniczenia poliprag­mazji real­i­zowanym w jej jed­nos­tce. Dr n. med. Paweł Lewek, adi­unkt w Zakładzie Medy­cyny Rodzin­nej rozwinął tem­at poliprag­mazji i założe­nia pro­jek­tu SIMPATHY. Zagranicznym goś­ciem sym­pozjum był prof. Jiri Vlcek, kierown­ik Kat­edry Far­ma­cji Społecznej i Klin­icznej Uni­w­er­syte­tu Karo­la w Pradze, który przed­staw­ił funkcjonu­jące w Czechach jed­nos­t­ki far­ma­cji klin­icznej oparte na współpra­cy lekarzy i far­ma­ceutów.

Wydarze­nie skierowane było do pro­fesjon­al­istów ochrony zdrowia oraz pac­jen­tów. Pro­jekt w znaczą­cy sposób przy­czynił się do zwięk­szenia pub­licznej świado­moś­ci na tem­at prob­le­mu poliprag­mazji, szczegól­nie w grupie seniorów.

Dodatkowe infor­ma­c­je na tem­at pro­jek­tu: www.simpathy.eu

  • Opublikowano: 2 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP