Aktualności

Sympozjum naukowe pt. “Jak ograniczyć polipragmazję wśród osób starszych”


Zaprasza­my na między­nar­o­dowe sym­pozjum naukowe pt. “Jak ograniczyć poliprag­mazję wśród osób starszych”. Sym­pozjum to pod­sumowu­je 2‑letni okres dzi­ałal­noś­ci pro­jek­tu SIMPATHY, w którym Zakład Medy­cyny Rodzin­nej reprezen­tował Uni­w­er­sytet Medy­czny. Wykład inau­gu­ra­cyjny pt. “Geri­a­tria anno Domi­ni 2017: jakie wyzwa­nia przed pol­ską medy­cyną staw­ia­ją zmi­any demograficzne i społeczne?” wygłosi JM Rek­tor Prof. Tomasz Kost­ka.

Pro­jekt SIMPATHY to finan­sowany przez Komisję Europe­jską w ramach 3 Pro­gra­mu Zdrowia pro­jekt naukowy mają­cy na celu ziden­ty­fikowanie stosowanych w Europie prak­tyk zarządza­nia poliprag­mazją i wskazanie prak­ty­cznych możli­woś­ci zapo­b­ie­ga­nia temu prob­le­mowi w pop­u­lacji osób starszych. Więcej szczegółów na tem­at pro­jek­tu dostęp­nych jest na stron­ie: http://www.zmr.lodz.pl/projekt_SIMPATHY.php

Na Sym­pozjum pod­sumowane zostaną wyni­ki pro­jek­tu SIMPATHY, m.in. doty­czące poszuki­wa­nia wyty­cznych zarządza­nia poliprag­mazją w Europie i na świecie oraz porówny­wa­nia tych prak­tyk między kra­ja­mi członkowski­mi UE dzię­ki zas­tosowa­niu tzw. bench­markingu. Sym­pozjum będzie również doskon­ałą okazją, by usłyszeć opinie ekspertów, zarówno pol­s­kich jak i zagranicznych, na tem­at zjawiska poliprag­mazji i sposobów wal­czenia z nim.

Sym­pozjum odbędzie się w Łodzi, w auli Rek­toratu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego przy al. Koś­ciusz­ki 4 w dniu 29 maja 2017 r. od godz. 10:00. Szczegółowy pro­gram sym­pozjum dostęp­ny jest w załączniku.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych zaprasza­my serdecznie! Wstęp wol­ny.

W imie­niu Zespołu Pro­jek­tu SIMPATHY

Prof. dr hab. Prze­mysław Kar­das
Kierown­ik Zakładu Medy­cyny Rodzin­nej
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

  • Opublikowano: 24 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP