Aktualności

Szkolenia i konkursy z obszaru projektów międzynarodowych


Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy najnowsze wydarzenia, wiadomości, konkursy z obszaru projektów międzynarodowych. Serdecznie zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Opis Więcej informacji Termin
SPOTKANIE: z Ekspertem Horyzontu 2020 Nauki Społeczne i Humanistyczne Regionalny Punkt Kontaktowy Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza na spotkanie z ekspertem Krajowego Punktu Kontaktowego, Panem Mikołajem Pyczakiem , który jest koordynatorem dwóch obszarów tematycznych w programie ramowym UE Horyzont 2020: Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa oraz Bezpieczne społeczeństwa, ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Podczas spotkania zostanie przedstawiona tematyka konkursów dostępnych aktualnie w ramach programu pracy Societal Challenge 6: ‚Inclusive, innovative and reflective societies, programu HORYZONT 2020 oraz ogólne założenia nowego, kolejnego unijnego programu ramowego Horizon Europe (2021-2027).

Po prezentacji odbędą się konsultacje z zainteresowanymi osobami i zespołami.

Spotkanie odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ ul. POW 3/5 w sali F119 w godzinach: 12:00-15:00 30.05.2019r., Uniwersytet Łódzki
SZKOLENIE:

dla naukowców składających wnioski do aktualnego konkursu na Granty indywidualne MSCA IF

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE zaprasza naukowców zamierzających złożyć wniosek do obecnego konkursu MSCA IF na szkolenie, podczas którego omówione zostana zasady konkursu i proces przygotowania wniosku. Swoim doświadczeniem podzieli się z uczestnikami laureat realizujący grant MSCA IF w Polsce. https://www.kpk.gov.pl/?event=granty-indywidualne-msca-if-szkolenie-dla-naukowcow-skladajacych-wnioski-do-aktualnego-konkursu&znewsletter=22maja2019 31 maja 2019, Warszawa
PROGRAM: EIT Food Innovation Prizes Program kierowany jest do młodych startupów i przedsiębiorców, którzy chcą:

-rozkręcić swój biznes i przekształcić sektor rolno-spożywczy

-otrzymać do 10K euro finansowania bez kapitału własnego

-zyskać dostęp do inwestorów oraz naszej społeczności mentorów i ekspertów

-wziąć udział w wysokiej jakości szkoleniach

 

https://bit.ly/2uoBA99 Składanie aplikacji – do 1 czerwca 2019 r.
Dzień Informacyjny: COST siecią dobrych pomysłów. Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej Zapraszamy wszystkich zainteresowanych akcjami COST. Jest to program finansowany przez Unie Europejską, umożliwiający naukowcom budowanie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza jej granicami. Program zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych oraz innych sieci kontaktów. https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-cost-siecia-dobrych-pomyslow-europejski-program-wspolpracy-naukowo-technicznej 5 czerwca 2019, Wrocław
SZKOLENIE: TWINNING dla początkujących. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie wymagania formalne muszą spełniać konsorcja składające wnioski oraz jakie są oczekiwania Komisji Europejskiej w stosunku do tegorocznych projektów. Podczas szkolenia zostanie omówiona struktura wniosku projektowego (części Excellence, Impact i Implementation) ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów. Szkolenie poprowadzą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum. http://www.kpk.gov.pl/?event=szkolenie-twinning-dla-poczatkujacych-wymagania-konkursu-i-zasady-przygotowania-wniosku-projektowego 18 czerwca 2019, Warszawa
WARSZTATY: ERA Chairs 2019 Podczas warsztatów przedstawione zostaną praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania wniosków w konkursie ERA Chairs, strategiczne cele i zasady projektów oraz mechanizmy wsparcia. Warsztaty poprowadzą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego, Regionalnego Punktu Kontaktowego Centrum oraz przedstawiciele zespołów projektowych, które otrzymały grant ERA Chairs w poprzednich edycjach konkursu. https://www.kpk.gov.pl/?event=warsztaty-era-chairs-2019 19 czerwca 2019, Warszawa
KONKURSY:

TWINNING i ERA CHAIRS 2019

Twinning polega na wzmocnieniu określonego obszaru badań w ramach danej instytucji z kraju słabszego, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie wynikającej ze Strategii Rozwoju Badań jednostki będącej wnioskodawcą. W ramach tych projektów polscy naukowcy mają możliwość współpracować z jednostkami zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju swojej wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej.

ERA Chairs to konkurs mający na celu wsparcie uniwersytetów i instytucji badawczych w zatrudnianiu wysokiej klasy specjalistów, których działania mają prowadzić do osiągnięcia doskonałości naukowej. W tego typu projektach nie ma wymogu składania wniosku w konsorcjum międzynarodowym. Wniosek składany jest samodzielnie przez instytucję naukową, która chce utworzyć katedrę badawcząi wzmocnić swoją pozycję w doskonałości naukowej.

https://www.kpk.gov.pl/?p=48042&znewsletter=22maja2019 Składanie wniosków – Otwarcie: II poł. lipca 2019 r.
Zamknięcie: I poł. listopada 2019
KONKURS: MSCA Individual Fellowships 2019 Granty te mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami.

 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en Składanie wniosków – do 11 września 2019
NAWA: Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z Polski i z Francji. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna#wymiana-bilateralna-pomiedzy-polska-a-francja-phc-polonium-2019 Składanie wniosków – do 3 lipca 2019 r., godz. 15.00
ERASMUS+ Składanie wniosków w ramach programu ERASMUS+ możliwa jest w następującym obszarze:

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży (Akcja 2)

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide-2019_pl.pdf Składanie wniosków do – 1.10.2019 godz. 12:00 czasu lokalnego – dla projektów rozpoczynających się od 1 lutego do 31 maja 2020 r.

 

 

  • Opublikowano: 27 maja 2019
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!