Aktualności

Szkolenia Narodowego Centrum Nauki — 16, 18, 19.05.2023 r.


Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych na szkole­nia Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, które odbędą się on-line na plat­formie Click­Meet­ing.
Aby wziąć udzi­ał w wydarze­niu, należy się wcześniej zare­je­strować. Ilość uczest­ników jest ogranic­zona, dlat­ego prosimy, aby reje­strowali się Państ­wo wyłącznie wtedy, kiedy mogą wziąć udzi­ał w webi­na­ri­um.

 

Pro­ce­du­ra oce­ny wniosku
16.05.2023 r., w godz­i­nach 10.00–11.00

Prowadzą­cy szkole­nie: dr Anna Wiec­zorek, Koor­dy­na­tor Dyscy­plin ST

Pro­gram szkole­nia 

 • Oce­na for­mal­na
 • Oce­na mery­to­rycz­na –  kto oce­nia wnios­ki? Na co eksper­ci zwraca­ją uwagę?
  • For­mu­la­rz oce­ny — oce­na mery­to­rycz­na
  • Oce­na dorobku naukowego
  • Oce­na kosz­to­ry­su
  • Oce­na pozostałych kwestii (ety­cznych, planu zarządza­nia dany­mi)
 • Opinie indy­wid­u­alne a uza­sad­nie­nie koń­cowe
 • Ses­ja pytań i odpowiedzi

Szkole­nie “Pro­ce­du­ra oce­ny wniosku” — ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Rozliczanie pro­jek­tów – raporty koń­cowe
18.05.2023 r., w godz­i­nach 10.00–11.00

Prowadzą­cy szkole­nie: dr Jad­wiga Spyr­ka, Koor­dy­na­tor Dyscy­plin NZ

Pro­gram szkole­nia 

 • Wyma­gane infor­ma­c­je, które należy zawrzeć w rapor­cie
 • Pro­ces oce­ny raportów koń­cowych (oce­na for­mal­na, oce­na mery­to­rycz­na)
 • Najczęś­ciej pojaw­ia­jące się błędy w rapor­tach
 • Ses­ja pytań i odpowiedzi

Szkole­nia “Rozliczanie pro­jek­tów — raportów koń­cowe” — ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Jak przy­go­tować dobry wniosek?
19.05.2023 r., w godz­i­nach 10.00–11.30

Prowadzą­cy szkole­nie: dr Moni­ka Pob­ie­ga, Koor­dy­na­tor Dyscy­plin NZ

Pro­gram szkole­nia 

 • Kto może starać się o grant
 • Doku­men­tac­ja konkur­sowa
 • Kosz­to­rys
 • Kwest­ie ety­czne i plan zarządza­nia dany­mi
 • Przykłady popeł­ni­anych błędów
 • Otwarta nau­ka
 • CV nar­ra­cyjne
 • Ses­ja pytań i odpowiedzi

Szkole­nie “Jak przy­go­tować dobry wniosek?” — ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Każ­do­ra­zowo po prezen­tacji odbędzie się ses­ja pytań i odpowiedzi. Prosimy, aby pyta­nia doty­czyły omaw­ianego mod­ułu.

Prezen­tac­ja szkole­niowa zostanie przesłana uczest­nikom spotka­nia.

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

 • Opublikowano: 26 kwietnia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP