Aktualności

Szkolenia NCN w dniach 6 i 9 maja 2024 r. — Konstrukcja wniosku, Rozliczanie projektów – raporty końcowe


Szanowni Państ­wo,

infor­mu­je­my, że w dniu 22.04.2024 r. nastąpi otwar­cie rejes­tracji na szkole­nie NCN z zakre­su: Kon­strukc­ja wniosku, które odbędzie się 06.05.2024 r.

Szczegółowy pro­gram szkole­nia:

  • Opis mery­to­ryczny badań, metody­ka
  • Syl­wet­ka kierown­i­ka pro­jek­tu i kom­pe­tenc­je wykon­aw­ców
  • Kon­strukc­ja kosz­to­ry­su
  • Kwest­ie ety­czne i plan zarządza­nia dany­mi

Czas trwa­nia szkole­nia: 30 min.

W dniu 25.04.2024 r. nastąpi otwar­cie rejes­tracji na kole­jne szkole­nie NCN, tym razem z zakre­su: Rozliczanie pro­jek­tów – raporty koń­cowe, które odbędzie się 09.05.2024 r.

Szczegółowy pro­gram szkole­nia:

  • Wyma­gane infor­ma­c­je, które należy zawrzeć w rapor­cie
  • Pro­ces oce­ny raportów koń­cowych (oce­na for­mal­na, oce­na mery­to­rycz­na)
  • Najczęś­ciej pojaw­ia­jące się błędy w rapor­tach 

Czas trwa­nia szkole­nia: 30 min.

Lin­ki do rejes­tracji pojaw­ią się na stron­ie: Spotka­nia infor­ma­cyjne i szkole­nia dla wniosko­daw­ców (ncn.gov.pl) 

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych.

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

  • Opublikowano: 12 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP