Aktualności

Szkolenia w BOKP


Biuro Odd­zi­ału Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi grat­u­lu­je wszys­tkim osobom zak­wal­i­fikowanym w Naborze Wios­na 2018, apliku­ją­cym pier­wszy raz w sys­temie SMK, w wymienionych spec­jal­iza­c­jach:

  • Lab­o­ra­to­ryj­na Diag­nos­ty­ka Medy­cz­na
  • Lab­o­ra­to­ryj­na Gene­ty­ka Medy­cz­na
  • Radio­far­ma­c­ja mają­ca zas­tosowanie w ochronie zdrowia
  • Far­ma­c­ja Aptecz­na.

Woje­w­o­da Łódz­ki do odby­wa­nia szkole­nia w naszej jed­nos­tce skierował 87 osób z całej Pol­s­ki.

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jako jedyny w Polsce posi­a­da akredy­tację z:

  • Lab­o­ra­to­ryjnej Gene­ty­ki Medy­cznej
  • Radio­far­ma­cji mającej zas­tosowanie w ochronie zdrowia.

Więcej infor­ma­cji: http://okp.umed.pl/

  • Opublikowano: 12 lipca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP