Aktualności

Szkolenie dla fizjoterapeutów pt. Techniki uwalniania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych


Szanowni Państ­wo,

Serdecznie zaprasza­my na szkole­nie dla fizjoter­apeutów pt. Tech­ni­ki uwal­ni­a­nia mięśniowo-pow­ięziowych punk­tów spus­towych

Prowadzą­cy: dr n.k.f. Paweł Kor­man - fizjoter­apeu­ta, osteopa­ta, wykład­ow­ca AWF Poz­nań. Od 16 lat prowadzi prak­tykę fizjoter­apeu­ty­czną, współpracu­je z Wielkopol­skim Cen­trum Reha­bil­i­tacji, prowadzi bada­nia naukowe w obrę­bie dys­funkcji mięśniowo-pow­ięziowych, jest autorem 38 artykułów naukowych.

Ter­min: 8–10 grud­nia 2017
Cena: 1200 PLN brut­to
Miejsce: Stre­fa Wiedzy i Innowacji, Cen­trum Infor­ma­cyjno-Bib­lioteczne UM w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2, sala 3.02

Opis szkole­nia:
Kurs pt. Tech­ni­ki uwal­ni­a­nia mięśniowo-pow­ięziowych punk­tów spus­towych akredy­towany jest przez Min­is­terst­wo Edukacji Nar­o­dowej. Jest to szkole­nie prak­ty­czno-teo­re­ty­czne, składa­jące się z trzech dni szkole­niowych.

Celem szkole­nia jest uzyskanie umiejęt­noś­ci oraz kom­pe­tencji uczest­ników w zakre­sie pod­staw zaburzeń mięśniowo-pow­ięziowych związanych z wys­tępowaniem punk­tów spus­towych.  Uczest­nik uzysku­je umiejęt­ność prak­ty­cznego wyko­rzys­ta­nia nabytej wiedzy doty­czącej lokaliza­cji i ter­apii dys­funkcji układu ruchu związanych z wys­tępowaniem punk­tów spus­towych.

Pod­czas trzech dni inten­sy­wnych zajęć prak­ty­cznych, mamy na celu przy­go­tować uczest­ni­ka do pra­cy z pac­jen­tem z zaburzeni­a­mi doty­czą­cy­mi narzą­du ruchu, taki­mi jak:

  • Zespoły bólowe krę­gosłu­pa i stawów obwodowych
  • Stany poura­zowe tkanek mięk­kich: stany po skręce­ni­ach, zwich­nię­ci­ach, zer­wa­ni­ach, nader­wa­ni­ach
  • Urazy i prze­ciąże­nia sportowe
  • Ograniczenia ruchomoś­ci
  • Bóle pochodzenia mięśniowo-pow­ięziowego
  • Prze­ciąże­nia związane z charak­terem pra­cy
  • “Bolesny bark”, “łok­ieć teni­sisty”, „łok­ieć golfisty”, zespół cieśni nadgarst­ka
  • i wiele innych.

Pro­gram szkole­nia:
Każdego dnia w planie kur­su 2–3 prz­er­wy kawowe. Dnia drugiego planowana jest dłu­ga 1 godzin­na prz­er­wa obi­ad­owa.

Dzień pier­wszy: piątek (15:00 – 20:00)
1. Przy­wi­tanie.
2. Definic­ja punk­tu spus­towego.
3. Mech­a­nizmy i przy­czyny pow­stawanie punk­tów spus­towych.
4. Punk­ty spus­towe a zaburzenia postawy.
5. Tech­ni­ki lik­widacji punk­tów spus­towych.
— tech­ni­ki man­u­alne,
— meto­da spray and stretch,
— metody fizykalne wyko­rzysty­wane w lik­widacji punk­tów spus­towych,
— mody­fikac­je pro­tokołów lik­widacji punk­tów spus­towych.

Dzień dru­gi: sob­o­ta (8:00 ‑13:00; 14:00 – 20:00)
Opra­cow­anie górnej częś­ci ciała.
1. Mięśnie głowy i szyi.
— Żwacz,
— skro­niowy,
— pochyłe,
— mostkowo-obo­jczykowo-sutkowy,
‑inne.
2. Mięśnie tułowia.
— Pros­town­ik grz­bi­etu,
— czworoboczny lędźwi,
— prosty brzucha,
— biodrowo-lędźwiowy,
— przepona,
‑inne.
3. Mięśnie obręczy barkowej, ramienia, prze­dramienia i ręki.
— czworoboczny,
— dźwigacz łopat­ki,
— pier­siowy więk­szy,
—  nad­grze­bi­eniowy,
— pod­grze­bi­eniowy,
— obły więk­szy i mniejszy,
— podłopatkowy,
— dwugłowy,
— trójgłowy,
— pros­town­i­ki nadgarst­ka i pal­ców,
— zgi­nacze nadgarst­ka i pal­ców,
— supina­tor,
‑inne.

Dzień trze­ci: niedziela (8:00 ‑15:00)
Opra­cow­anie dol­nej częś­ci ciała.
1. Mięśnie mied­ni­cy, stawu biodrowego i uda,
— poślad­kowy wiel­ki,
— poślad­kowy śred­ni,
— gruszkowaty,
— naprężacz pow­ięzi sze­ro­ki,
— dwugłowy uda,
— półbło­ni­asty i półś­cięg­nisty,
— czworogłowy uda,
‑inne.
2. Mięśnie podudzia i stopy.
— brzuchaty łyd­ki,
— płaszczkowaty,
— strza­łkowy dłu­gi i krót­ki,
— piszczelowy przed­ni,
— piszczelowy tyl­ny,
— czworoboczny podeszwy,
‑inne,
3. Omówie­nie wybranych przy­pad­ków klin­icznych.
4. Pod­sumowanie.

Szczegółowe infor­ma­c­je i zapisy:
Reha­Train­er Sp. z o.o.

ul. Muszyńskiego 2, 91–151 Łódź
www.rehatrainer-lodz.pl
tel. 609–05-01–05
Pol­ub nas na Face­book’u: www.facebook.com/RehaTrainer

  • Opublikowano: 1 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP