Aktualności

Szkolenie dla osób cierpiących na zapalne choroby stawów


Szanowni Państ­wo!!!

Wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom pac­jen­tów, mamy przy­jem­ność zaprosić Państ­wa do udzi­ału w trzy­godzin­nym szkole­niu prowad­zonym przez prof. Joan­nę Makowską oraz dr Annę Lewandowską-Polak, pod­czas którego poruszane będą zagad­nienia doty­czące chorób zapal­nych stawów, zasad stosowa­nia pod­sta­wowych leków, mon­i­torowa­nia dzi­ałań niepożą­danych czy akty­wnoś­ci choro­by.

Warsz­taty przez­nac­zone są dla osób cier­pią­cych z powodu chorób zapal­nych stawów oraz ich blis­kich. Szkole­nie odbędzie się 22.09.18 r. w godz­i­nach 10.00 — 13.30 w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (ul. Pomors­ka 251).

Oso­by zain­tere­sowane uczest­nictwem w warsz­tat­ach pros­zone są o wypełnie­nie for­mu­la­rza zgłoszeniowego.

https://rcwdr.umed.pl/wydarzenie/warsztaty-szkoleniowe-dla-pacjentow-cierpiacych-na-choroby-zapalne-stawow/

Licz­ba miejsc ogranic­zona!

  • Opublikowano: 12 września 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP