Aktualności

Szkolenie dot. profilaktyki i leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów


Szanowni Państ­wo!

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w bezpłat­nym szkole­niu doty­czą­cym pro­fi­lak­ty­ki i leczenia reuma­toidal­nego zapale­nia stawów, real­i­zowanym w ramach pro­jek­tu “Region­alne Cen­trum Wczes­nej Diag­nos­ty­ki Reuma­to­log­icznej” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków UE w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Ter­min szkole­nia: 17.03.2018 r. (sob­o­ta)

Miejsce szkole­nia:  Sala Enig­ma — miejs­cowość Rzgów ul. Łódz­ka 20a

Szkole­nie dedykowane jest dla lekarzy i pielęg­niarek POZ z terenów wojew­ództ­wa łódzkiego, mazowieck­iego oraz śląskiego.

Udzi­ał w szkole­niu jest całkowicie bezpłat­ny. Wykłady poprowadzą wysok­iej klasy spec­jal­iś­ci w dziedzinie chorób reuma­to­log­icznych.

Pod­czas szkole­nia uczest­nikom zapew­ni­amy mate­ri­ały eduka­cyjne oraz wyży­wie­nie w formie obiadu oraz prz­erw kawowych.

Szkole­nie obe­j­mu­je zagad­nienia doty­czące pro­fi­lak­ty­ki, diag­nos­ty­ki oraz leczenia reuma­toidal­nego zapale­nia stawów. Szczegółowa agen­da spotka­nia zna­j­du­je się w załączniku.

Uwa­ga! Nabór uczest­ników trwa do dnia 13.03.2018r.

Oso­by chętne do udzi­ału w szkole­niu prosimy o wypełnie­nie deklaracji uczest­nict­wa (wzór w załączniku) i przesłanie jej w formie skanu na adres biuro@porozumienielodzkie.pl lub fak­sem pod nr 42 673 80 20 (wszys­tkie pola muszą być wypełnione).

Po potwierdze­niu przez PŁ poprawnoś­ci wypełnienia for­mu­la­rza, ory­gi­nały doku­men­tów prosimy przesłać na adres Porozu­mie­nie Łódzkie ŁZPOZ ul. Wig­ury 9/6  90 — 302 Łódź.

Uwa­ga! Ilość miejsc jest ogranic­zona — decy­du­je kole­jność zgłoszeń (za ter­min dostar­czenia zgłoszenia uzna­je się datę i godz­inę przesła­nia for­mu­la­rza w formie elek­tron­icznej).

Szczegółowe infor­ma­c­je może­cie Państ­wo uzyskać pod numerem tele­fonu 42 673 80 20 lub 515 327 240

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w szkole­niu!
Biuro PŁ

 

  • Opublikowano: 9 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP