Aktualności

Szkolenie „Młody lekarz na „SORze”


Ośrodek Ksz­tałce­nia Medy­cznego oraz Koło Młodych Lekarzy i Lekarzy Den­tys­tów  OIL  w Łodzi  zaprasza lekarzy stażys­tów, lekarzy rezy­den­tów oraz stu­den­tów na 2‑dniowe szkole­nie „Młody lekarz na „SORze”. Dzię­ki niemu zapoz­na­cie się z najważniejszy­mi i najpil­niejszy­mi zagad­nieni­a­mi, z który­mi spo­tykamy się staw­ia­jąc pier­wsze kro­ki na Szpi­tal­nym Odd­ziale Ratunkowym.

Wykład­ow­cy:

  • prof. Walde­mar Machała,
  • prof. Grze­gorz Piotrows­ki,
  • dr Dar­iusz Tim­ler,
  • dr Boże­na Adamkiewicz,
  • dr Józef Howaniec,
  • dr Jacek Nowakows­ki,

Ter­min:

30.09.2017 (sob­o­ta)  od godz. 09.00 – część teo­re­ty­cz­na
01.10.2017 (niedziela) od godz. 09.00 – część prak­ty­cz­na

Miejsce:

30.09.2017 — CKD Aula Zachod­nia ul. Pomors­ka 251
01.10.2017 – sale fan­to­mowe

 

Udzi­ał w częś­ci teo­re­ty­cznej jest bezpłat­ny.

 

W częś­ci prak­ty­cznej mogą wziąć udzi­ał wyłącznie oso­by, które są członka­mi Okrę­gowej Izby Lekarskiej w Łodzi.
Opła­ta za udzi­ał w warsz­tat­ach wynosi 40,00 zł.

Za udzi­ał w:

  • część teo­re­ty­cz­na i  prak­ty­cz­na — 7 punk­tów eduka­cyjnych
  • część teo­re­ty­cz­na — 5  punk­tów eduka­cyjnych
  • część prak­ty­cz­na — 2 punk­ty eduka­cyjne

Sposób rejes­tracji na warsz­taty!!!!
wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA  (zamieszc­zony w treś­ci  ogłoszenia  na naszej stron­ie inter­ne­towej www.oil.lodz.pl – KURSY, KONFERENCJE, SZKOLENIA.) Czekać  na potwierdze­nie przyję­cia zgłoszenia, następ­nie
— dokon­ać w ciągu 2 dni wpłaty 40,- PLN  na kon­to: PKO BP S.A. I Odd­zi­ał w Łodzi: Okrę­gowa Izba Lekars­ka  w Łodzi 98 10203352 0000160200100362 – tytuł wpłaty: „warsz­taty 01.10.2017” – WPIS NA LISTĘ UCZESTNIKÓW KURSU NASTĘPUJE PO DOKONANIU WPŁATY.

WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW NASTĘPUJE  PO DOKONANIU WPŁATY.
Ilość miejsc na warsz­taty ogranic­zona.

  • Opublikowano: 18 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP