Aktualności

Szkolenie Narodowego Centrum Nauki — 28.03.2023 r.


Szanowni Państ­wo,

serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych na szkole­nie Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki, które odbędzie się on-line na plat­formie Click­Meet­ing dnia 28.03.2023 r. w godz­i­nach 10.00–10.45. Aby wziąć udzi­ał w wydarze­niu należy się wcześniej zare­je­strować za pomocą poniższego linku. Ilość miejsc jest ogranic­zona.

LINK do szkole­nia: https://ncn.clickmeeting.com/szkoleniedlawnioskodawcownz/register

Prowadzą­cy szkole­nie: dr Mateusz Sobczyk, Koor­dy­na­tor Dyscy­plin NZ

Pro­gram szkole­nia 

  • Konkursy kra­jowe
  • Konkursy między­nar­o­dowe
  • Ograniczenia w składa­niu wniosków
  • Har­mono­gram konkursów
  • Doku­men­tac­ja konkur­sowa – gdzie szukać infor­ma­cji i jak ją czy­tać?

Aby wziąć udzi­ał w wydarze­niu należy się wcześniej zare­je­strować. Ilość uczest­ników jest ogranic­zona, dlat­ego prosimy, aby reje­strowali się Państ­wo wyłącznie wtedy, kiedy mogą wziąć udzi­ał w webi­na­ri­um.

Prezen­tac­ja przewidziana jest na 30 min­ut, następ­nie odbędzie się ses­ja pytań i odpowiedzi. Prosimy, aby pyta­nia doty­czyły omaw­ianego mod­ułu.

Prezen­tac­ja szkole­niowa zostanie przesłana uczest­nikom spotka­nia.

 

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich zain­tere­sowanych

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

  • Opublikowano: 14 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP