Aktualności

Szkolenie pt. „Możliwości doktorantów we współpracy nauki z biznesem. Aspekty prawne.”


Szanowni Państ­wo,

Pol-Doc oraz Region­al­ny Punkt Kon­tak­towy PB UE w Łodzi zaprasza na szkole­nie: „Możli­woś­ci dok­toran­tów we współpra­cy nau­ki z biz­ne­sem. Aspek­ty prawne.” 30 mar­ca o godzinie 16:00

Pod­czas szkole­nia uczest­ni­cy dowiedzą się m.in. :

  • W których miejs­cach uczel­ni­anej struk­tu­ry dok­torant i młody pra­cown­ik naukowy może znaleźć swo­je miejsce, by spróbować sił w biz­ne­sie i komer­c­jal­iza­cji wiedzy?
  • Czym różnią się cen­tra naukowo-prze­mysłowe od kon­sor­cjów i tzw. spółek pro­fe­sors­kich?
  • Jakie uprawnienia przysługu­ją orga­ni­za­cjom pozarzą­dowym dzi­ała­ją­cym w uczel­ni?

Zaprasza­my 30 mar­ca o godzinie 16:00.

Więcej infor­ma­cji na stron­ie: LINK

  • Opublikowano: 22 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP