Aktualności

Szkolenie “Zaawansowane czynności resuscytacyjne w urazach. (ETC)”


Szanowni Państ­wo!

W ramach Pro­jek­tu “Cen­trum Symu­lacji Medy­cznych dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi”, w dni­ach 10–12.09.2018 zor­ga­ni­zowane zostanie szkole­nie: Zaawan­sowane czyn­noś­ci resus­cy­ta­cyjne w urazach. (ETC)

Szkole­nie przez­nac­zone jest dla nauczy­cieli aka­demic­kich, zatrud­nionych w ramach umowy o pracę na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym. Jest ono bezpłatne i  finan­sowane w ramach Pro­jek­tu “Cen­trum Symu­lacji Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi” (POWR.05.03.00–00-0012/15).

Oso­by zain­tere­sowane udzi­ałem proszę o kon­takt mailowy: karolina.osinska@umed.lodz.pl”

  • Opublikowano: 30 lipca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP