Aktualności

Szlachetna Paczka w UMED – podsumowanie!


W ostat­ni week­end odbył się finał akcji Szla­chet­na Pacz­ka.

Pod­sumowu­jąc.
W tym roku akc­ja w naszej uczel­ni przy­brała więk­szy roz­mach. Za zebrane i przekazane przez Uni­w­er­sytet środ­ki pomogliśmy trzem rodzi­nom, odpowiada­jąc na ich potrze­by: pral­ka dla samot­nej mamy dwóch synów, wer­sal­ka i grze­jni­ki dla Pani Ilony, środ­ki czys­toś­ci i pielę­gnacji, żywność i odzież, obuwie, poś­ciel i ręczni­ki dla wszys­t­kich rodzin, zabaw­ki dla dzieci­aków, a nawet węgiel. Wszys­tko udało nam się kupić lub zor­ga­ni­zować przy udziale dar­czyńców. Bard­zo zależało nam na zaspoko­je­niu wszys­t­kich wymienionych przez rodziny potrzeb, bo jak poma­gać – to mądrze!

W niedzielę, 10 grud­nia, nastąpił najprzy­jem­niejszy moment – odwiedziny u rodzin i wręczanie prezen­tów. Obdarowani nie kryli zaskoczenia, wzruszenia i wdz­ięcznoś­ci. To były właśnie te chwile, dla których warto poma­gać i brać udzi­ał w Szla­chet­nej Paczce!

 

Pani Mał­gosia z dwójką synów otrzy­mała nową pralkę, dzię­ki której utrzy­manie czys­toś­ci przy 2 chłopakach i niepełnosprawnej mamie będzie zde­cy­dowanie łatwiejsze. Zapewnil­iśmy rodzinie również węgiel, by na świę­ta mogli cieszyć się ciepłem domowego ogniska. Środ­ki do pielę­gnacji mamy Pani Mał­gosi (pam­per­sy, kre­my itp.), poś­ciel, ręczni­ki, środ­ki chemiczne, artykuły szkolne, odkurza­cz, odzież i żywność to pozostała część rzeczy, jakie udało nam się zakupić lub pozyskać.

Pani Zofia, opieku­ją­ca się niepełnosprawnym mężem, otrzy­mała nową, niezwyk­le wygod­ną wer­salkę, grze­jnik kon­wek­torowy, by zapewnić ciepło w zanied­banym, kamienicznym mieszka­niu. Ważną potrze­bą rodziny były środ­ki czys­toś­ci (pam­per­sy, pod­kłady) dla Pana Hen­ry­ka i kule do chodzenia. Dostar­czyliśmy również TV, odzież, obuwie, artykuły chemiczne oraz mnóst­wo żywnoś­ci.

Pani Ilona, która pomi­mo swoich prob­lemów — bard­zo akty­wnie opieku­je się córką chorą na stward­nie­nie rozsiane – otrzy­mała grze­jnik i pochła­ni­acz wilgo­ci, które pomogą zni­welować bard­zo akty­wną wilgoć i grzyb w mieszkanku. Zakupil­iśmy odzież i obuwie, kil­ka kar­tonów środ­ków chemicznych i żywnoś­ci, zabez­piecza­jąc rodz­inę na kil­ka tygod­ni.

 

Środ­ki przekazane przez Uczel­nię: 4825 zł

Środ­ki zebrane: 2160 zł

Zbiór­ka rzec­zowa: telewiz­or, odkurza­cz, odzież, obuwie, upomin­ki, kos­me­ty­ki, książ­ki i wiele innych.

 

Serdeczne podz­iękowa­nia dla władz Uczel­ni, za przekazanie środ­ków pieniężnych i orga­ni­za­cyjne wspar­cie pro­jek­tu, dla stu­den­tów, którzy dorzu­cili do akcji znaczącą cegiełkę, dla zespołu pra­cown­ików – wolon­tar­iuszy – bez których ten pro­jekt nie został­by zre­al­i­zowany! Dzięku­je­my Wszys­tkim, którzy choć w najm­niejszym stop­niu wspar­li tegoroczną edy­cję Pacz­ki!

Eweli­na Świątczak

  • Opublikowano: 13 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP