Aktualności

Szlifuj wiedzę z FARM@BIO


Zaprasza­my stu­den­tów Wydzi­ałów Far­ma­ceu­ty­cznego oraz Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego do udzi­ału w szkole­ni­ach i warsz­tat­ach w ramach pro­jek­tu FARM@BIO. Pro­ponu­je­my:

-  szkole­nia cer­ty­fikowane,

- wykłady z przed­staw­iciela­mi firm z sek­to­ra innowa­cyjnego oraz wiz­y­ty studyjne w fir­ma­ch z sek­to­ra bio-biz­ne­su,

- zaję­cia pro­jek­towe i warsz­taty,

- stu­denc­ki pro­jekt B+R, na real­iza­cję którego uczest­ni­cy otrzy­mu­ją odczyn­ni­ki i inne niezbędne mate­ri­ały o wartoś­ci do 10 000 zł.

 

Więcej infor­ma­cji:

https://farmabio.umed.pl/dodatkowa_rekrutacja,74.html

  • Opublikowano: 16 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP