Aktualności

Szpital Rydygiera doceniony w rankingu Gdzie Rodzić Po Ludzku 2022


Uni­w­er­syteck­ie Cen­trum Gineko­log­iczno-Położnicze im. dr L. Rydy­giera, które od pon­ad dwóch lat jest częś­cią Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego zostało uznane za najlep­szą porodówkę w Łodzi i drugą w wojew­ództwie łódzkim w rankingu Gdzie Rodz­ić Po Ludzku 2022. Szpi­tal uzyskał 75 pkt (wzrost w o 5 pkt w porów­na­niu z rok­iem ubiegłym) i został najwyżej oce­niony pod wzglę­dem wspar­cia w karmie­niu pier­sią i opie­ki ze strony per­son­elu. Rank­ing opra­cow­ano na pod­staw­ie anki­et pac­jen­tek o opiece szpi­tal­nej.

Wyróżnienia w rankingach lub konkur­sach, które bazu­ją na opinii pac­jen­tów są dla nas szczegól­nie ważne. To potwierdze­nie, że nasze stara­nia o najwyższą jakość usług, a także przy­jazną i bez­pieczną atmos­ferę dla naszych pac­jen­tek i ich rodzin, przynoszą oczeki­wane efek­ty – mówi dr. Moni­ka Domarec­ka, dyrek­tor szpi­ta­la

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 25 stycznia 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP