Aktualności

Terapia ECMO w Centralnym Szpitalu Klinicznym


W Cen­tral­nym Szpi­talu Klin­icznym funkcjonu­je – jedyne w region­ie – Cen­trum Leczenia ECMO dla chorych z COVID-19. Ośrodek został utwor­zony w Klin­ice Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, którą kieru­je prof. Walde­mar Machała.

Wczo­raj, 7 kwiet­nia, w godz­i­nach wiec­zornych, 43-let­nia pac­jen­t­ka odd­zi­ału covi­d­owego Szpi­ta­la Żywiec została prze­trans­portowana śmigłow­cem wojskowym do Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego. Zespół lekars­ki zde­cy­dował, że jedyną szan­są na przeży­cie chorej jest pod­ję­cie ter­apii ECMO, która zastępu­je funkcję uszkod­zonych płuc do momen­tu, aż nastąpi poprawa ich funkcji. Ter­apia ta jest bard­zo inwazyj­na i wyma­ga współpra­cy wielu medyków, dlat­ego real­i­zowana jest w najbardziej wyspec­jal­i­zowanych placówkach.

Żad­na z placówek w wojew­ództwie śląskim nie dys­ponowała wol­nym miejscem, dlat­ego do Żyw­ca przyle­cieli łódz­cy lekarze – prof. Walde­mar Machała i lek. Łukasz Sad­ows­ki, którzy prowadzili już 22 ter­apie ECMO u pac­jen­tów zarażonych SARS-CoV­‑2. Po podłącze­niu pac­jen­t­ki do aparatu­ry prze­trans­portowaną ją śmigłow­cem wojskowym do łódzkiej placów­ki.

Korzys­ta­jąc z okazji chci­ałbym podz­iękować Zespołowi Ewakuacji Medy­cznej z Mińs­ka Mazowieck­iego – załodze śmigłow­ca SAR „Sokół” oraz ratown­ikom Lot­niczego Pogo­towia Ratunkowego, którzy współopiekowali się chorą w cza­sie trans­portu do Łodzi – mówi prof. Walde­mar Machała

Sytu­ac­ja epi­demicz­na jest bard­zo trud­na w całym kra­ju, jeśli jed­nak może­my pomóc to wyko­rzys­tu­je­my swo­je zaplecze i spec­jal­istów do niesienia tej pomo­cy. Gdy­byśmy w kam­pusie CKD posi­adali naziemne lądowisko dla helikopterów o dużej masie, takich jak śmigłowiec, którym trans­portowal­iśmy pac­jen­tkę z Żyw­ca, moglibyśmy robić to jeszcze skuteczniej. Mamy nadzieję, że wkrótce takie lądowisko u nas pow­stanie – pod­kreśla Paweł Ptaszyńs­ki, z‑ca Dyrek­to­ra ds. Medy­czno-Orga­ni­za­cyjnych CKD

Wszys­t­kich, którzy jeszcze nie mieli okazji obe­jrzeć, zaprasza­my na wirtu­al­ny obchód w Klin­ice Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii — https://umed.pl/wirtualny-obchod-w-klinice-anestezjologii-i-intensywnej-terapii/

Fot. Dzię­ki uprze­j­moś­ci Szpi­ta­la Żywiec

  • Opublikowano: 8 kwietnia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP