Aktualności

Termin składania wniosków do NCN w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13


Szanowni Państ­wo,

infor­mu­je­my, że dnia 12 czer­w­ca br. upły­wa nierzekraczal­ny wewnętrzny ter­min składa­nia wniosków do NCN w konkur­sach OPUS 13PRELUDIUM 13. Ter­min złoże­nia wniosków w NCN uch­wałą Rady NCN nr 53/17 i decyzją Dyrek­to­ra Nar­o­dowego Cen­trum Nau­ki został przedłużony do dnia 22 czer­w­ca br. (wnios­ki należy wysłać wyłącznie elek­tron­icznie w sys­temie OSF do godz. 23:59).

Doku­men­ty jakie należy złożyć w Dziale Pro­jek­tów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 12 czer­w­ca br. to:

 1. wygen­erowane potwierdze­nie złoże­nia wniosku:
  Opus/Preludium/os. fizy­czne:
  a) potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę fizy­czną będącą wniosko­daw­cą;
  b) potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia pod­mio­tu będącego miejscem real­iza­cji;
  Opus/Preludium/pracownicy jed­nos­t­ki:
  a) potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez osobę upoważnioną do reprezen­towa­nia pod­mio­tu będącego miejscem real­iza­cji pro­jek­tu;
  b) potwierdze­nie złoże­nia wniosku w konkur­sie NCN przez kierown­i­ka pro­jek­tu.
 2. oświad­cze­nie o niewys­tępowa­niu pomo­cy pub­licznej wraz z kwes­t­ionar­iuszem,
 3. pdf skró­conej wer­sji wniosku, pod­pisany przez bezpośred­niego przełożonego (na tej pod­staw­ie wniosek może być sprawd­zony).

Ww. doku­men­ty po pod­pisa­niu przez władze jed­nos­t­ki odbier­a­ją Państ­wo w miejs­cu ich złoże­nia, czyli w Dziale Pro­jek­tów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następ­nie postępu­ją z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w spraw­ie konkursów.

Uwa­ga!

Wnios­ki w konkur­sach  są składane wyłącznie w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF wyłącznie drogą elek­tron­iczną. Wniosek uzna­je się za złożony w formie elek­tron­icznej, gdy jego sta­tus w sys­temie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdze­nie, czy oper­ac­ja wysyła­nia wniosku zakończyła się poprawnie jest obow­iązkiem wniosko­daw­cy.

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak poniżej celem rejes­tracji wniosku w jed­nos­tce.

Pon­ad­to infor­mu­je­my, że w związku z prze­jś­ciem na elek­tron­iczny sys­tem składa­nia wniosków, wnioskodawca/podmiot real­izu­ją­cy ma obow­iązek wskaza­nia we wniosku adresu Elek­tron­icznej Skrzyn­ki Podaw­czej (ePUAP), na który doręczane będą pis­ma doty­czące wniosku o finan­sowanie, w tym decyz­je dyrek­to­ra NCN odnośnie przyz­na­nia finan­sowa­nia. Niepo­danie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożli­wi jego wysłanie w sys­temie OSF. Kierown­ik projektu/osoba fizy­cz­na może wskazać adres skry­t­ki ePUAP opcjon­al­nie. W przy­pad­ku braku adresu skry­t­ki ePUAP doręcze­nie decyzji będzie real­i­zowane poprzez wysłanie infor­ma­cji na adres e‑mail kierown­i­ka pro­jek­tu wskazany we wniosku.

Adres skry­t­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Pozostałe Dane pod­mio­tu na potrze­by wypełnienia wniosku

Infor­ma­cji w spraw­ie konkursów udziela­ją:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43
joanna.wlodarczyk@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dzi­ał Badań Naukowych i Roz­wo­ju Naukow­ców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o‑ncn/struktura

Dzi­ał Pro­jek­tów

 • Opublikowano: 30 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP