Aktualności

Timothy Mankowski nominowany w konkursie Interstudent 2015 – zachęcamy do głosowania


mankowskiStu­dent Uni­w­er­syte­tu Medy­czny w Łodzi – Tim­o­thy Mankows­ki otrzy­mał nom­i­nację w konkur­sie na najlep­szego stu­den­ta zagranicznego w Polsce – Inter­stu­dent 2015. Jest to jedyny nomi­nowany spośród wszys­t­kich stu­den­tów zagranicznych studi­u­ją­cych na łódz­kich uczel­ni­ach.

Tim­o­thy jest stu­den­tem ostat­niego roku studiów medy­cznych prowad­zonych w języku ang­iel­skim, jest z pochodzenia Polakiem, ale wychowywał się w Kanadzie. Biegle mówi po ang­iel­sku, fran­cusku i pol­sku. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wybrał nie tylko ze wzglę­du na wyso­ki poziom naucza­nia, ale również dlat­ego, że na tej uczel­ni poz­nali się jego rodz­ice. Medy­cy­na nie jest jego jedyną pasją. Wcześniej ukończył już stu­dia filo­log­iczne i infor­maty­czne. W przyszłoś­ci zamierza łączyć wiedzę medy­czną i infor­maty­czną opra­cowu­jąc nowe tech­nolo­gie wyko­rzysty­wanych w radi­ologii medy­cznej.

Tim­o­thy jest wszech­stron­nie uzdol­niony. Intere­su­je się muzyką jaz­zową, kom­ponu­je, gra na pianinie i śpiewa. Swoim tal­en­tem wspiera akc­je społeczne i chary­taty­wne orga­ni­zowane przez stu­den­tów anglo­języ­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Odd­a­jmy głos na Timothy’ego i pomóżmy mu zostać Najpop­u­larniejszym Stu­den­tem Zagranicznym w Polsce. Przy­pom­i­namy, że w ubiegłym roku lau­re­atem konkur­su został dok­torant naszej uczel­ni — Hugues Gen­til­lon.

Głosowanie trwa tylko do 14 sty­cz­nia!

Link do głosowa­nia: http://www.studyinpoland.pl/interstudent/voting/main.php

  • Opublikowano: 11 stycznia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP