Aktualności

Timothy Mankowski zwyciężył w konkursie Interstudent 2015


Najlep­szy stu­dent zagraniczny studi­u­je w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi, Tim­o­thy Mankows­ki zwyciężył w konkur­sie Inter­stu­dent 2015

Stu­dent Uni­w­er­syte­tu Medy­czny w Łodzi — Tim­o­thy Mankows­ki zwyciężył w konkur­sie na najlep­szego stu­den­ta zagranicznego w Polsce — Inter­stu­dent 2015 (kat­e­go­ria: stu­dia mag­is­ter­skie). Tim­o­thy ode­brał stat­uetkę pod­czas uroczys­tej gali, która odbyła się w Gdańsku, w ramach kon­fer­encji “Stu­den­ci Zagraniczni w Polsce” orga­ni­zowanej przez Fun­dację Per­spek­ty­wy i Kon­fer­encję Rek­torów Aka­demic­kich Szkół Pol­s­kich.

Stu­dent Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi reprezen­tował wszys­t­kich stu­den­tów zagranicznych z Łodzi i regionu ponieważ jako jedyny uzyskał nom­i­nac­je w tym prestiżowym konkur­sie.

Tim­o­thy studi­u­je na ostat­nim roku studiów medy­czne prowad­zonych w języku ang­iel­skim, jest z pochodzenia Polakiem, ale wychowywał się w Kanadzie. Biegle mówi po ang­iel­sku, fran­cusku i pol­sku. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi wybrał nie tylko ze wzglę­du na wyso­ki poziom naucza­nia, ale również dlat­ego, że na tej uczel­ni poz­nali się jego rodz­ice. Medy­cy­na nie jest jego jedyną pasją. Ma już na swoim kon­cie dyplom studiów filo­log­icznych i infor­maty­cznych. W przyszłoś­ci zamierza łączyć wiedzę medy­czną i infor­maty­czną opra­cowu­jąc nowe tech­nolo­gie wyko­rzysty­wane w radi­ologii medy­cznej.

Tim­o­thy jest wszech­stron­nie uzdol­niony. Intere­su­je się muzyką jaz­zową, kom­ponu­je,  gra na pianinie i śpiewa. Swoim tal­en­tem wspiera akc­je społeczne i chary­taty­wne orga­ni­zowane przez stu­den­tów anglo­języ­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Przy­pom­i­namy, że w ubiegłym roku lau­re­atem konkur­su Inter­stu­dent został dok­torant Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — Hugues Gen­til­lon.

Zobacz także…

  • Opublikowano: 22 stycznia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP