Aktualności

Trójkąt współpracy dla innowacji medycznych – uczelnia, przemysł, szpital


Klini­ka Elek­trokar­di­ologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Cen­tral­ny Szpi­tal Klin­iczny Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi we współpra­cy z High Progress Inter­na­tion­al mają zaszczyt zaprosić do udzi­ału w kon­fer­encji pt: „Trójkąt współpra­cy dla innowacji medy­cznych – uczel­nia, prze­mysł, szpi­tal”. Wydarze­nie odbędzie się w dniu 8 czer­w­ca 2017 roku w godz­i­nach 10:00–13:30 w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi (Aula Zachod­nia, ul. Pomors­ka 251, Łódź).

Kon­fer­enc­ja stanow­ić będzie bard­zo ważny impuls do pogłę­bi­enia współpra­cy środowiska nau­ki, szpi­ta­la oraz biz­ne­su, otwier­a­jąc nowe, syn­er­giczne per­spek­ty­wy do współpra­cy w obszarze innowacji medy­cznych, badań oraz wspól­nych przed­sięwz­ięć biz­ne­sowych na rzecz zrównoważonego roz­wo­ju.

Wydarze­nie objęte jest wspar­ciem Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii w Łodzi oraz Fun­dacji dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 1 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP