Aktualności

Trwa IV edycja Prix Galien Polska 2016 — polskiej edycji międzynarodowego konkursu nagradzającego innowacyjność w farmacji i medycynie


Prix Galien Polska 2016_zaproszenie

Naukow­cy i insty­tuc­je badaw­cze, pro­du­cen­ci wyrobów medy­cznych oraz innowa­cyjne firmy far­ma­ceu­ty­czne mogą składać swo­je aplikac­je do 30 czer­w­ca 2016 r.

Na straży najwyższego poziomu mery­to­rycznego stoi nieza­leż­na kapituła, gro­madzą­ca wybitne postaci środowiska far­ma­ceu­ty­cznego i medy­cznego, kierowana przez prof. dr hab. Cezarego Szczy­li­ka. Otrzy­manie medalu Prix Galien to najwyższe wyróżnie­nie, potwierdza­jące przeło­mowość zgłos­zonych rozwiązań. Ze wzglę­du na pon­ad­nar­o­dowy charak­ter, konkurs jest rozpoz­nawal­ny na całym świecie — odby­wa się w 17 kra­jach, między inny­mi we Francji, Wielkiej Bry­tanii, Niem­czech, Stanach Zjed­noc­zonych i Kanadzie.

Zgłoszenia do Prix Galien Pol­s­ka 2015 moż­na składać w 4 kat­e­go­ri­ach:

  1. Innowa­cyjny pro­dukt leczniczy,
  2. Innowa­cyjne odkrycie naukowe mające przeło­mowy wpływ na diag­nos­tykę, lecze­nie i/lub zapo­b­ie­ganie chorobom
  3. Innowa­cyjny wyrób medy­czny,
  4. Innowa­cyj­na kam­pa­nia zdrowot­na.

Ter­min zgłoszeń upły­wa 30 czer­w­ca. Ogłosze­nie lau­re­atów będzie miało miejsce w listopadzie pod­czas uroczys­tej Gali Finałowej, która gro­madzi przed­staw­icieli świa­ta nau­ki i biz­ne­su, a także insty­tucji i władz państ­wowych oraz mediów.

Szczegółowe infor­ma­c­je o nagrodzie oraz kat­e­go­ri­ach moż­na znaleźć na www.prixgalien.pl.

Nagrodę Prix Galien ufun­dował 45 lat temu we Francji far­ma­ceu­ta Roland Mehl, aby docenić naukow­ców za ich wkład w poprawę jakoś­ci życia ludzkiego. Jej nazwa pochodzi imienia jed­nego z najwybit­niejszych medyków i badaczy świa­ta anty­cznego – Klaudiusza Gale­na.

  • Opublikowano: 1 kwietnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP