Aktualności

Trwa nabór wniosków do ostatniego konkursu o Stypendium Humboldta


Do 30 wrześ­nia br. Fun­dac­ja na rzecz Nau­ki Pol­skiej przyj­mu­je wnios­ki do ostat­niego konkur­su o Pol­skie Hon­orowe Stype­ndi­um Naukowe im. Alek­san­dra von Hum­bold­ta, w ramach którego wybit­ni uczeni niemiec­cy mogą przy­jechać do Pol­s­ki na kilku­miesięczne poby­ty naukowe. Kandy­datów do stype­ndi­um mogą zgłaszać polscy naukow­cy.

Stype­ndi­um ma na celu uhonorowanie osiąg­nięć naukowych lau­re­atów oraz sty­mu­lowanie dłu­go­falowej współpra­cy między pol­ski­mi i niemiecki­mi badacza­mi. Stanowi ono odpowied­nik Hum­boldt-Forschung­spreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej, niemieck­iej Fun­dacji Alek­san­dra von Hum­bold­ta.

Stype­ndi­um im. A. von Hum­bold­ta mogą otrzy­mać akty­wni naukowo, wybit­ni niemiec­cy uczeni ze wszys­t­kich dziedzin nau­ki, którzy chcą przy­jechać do Pol­s­ki na kilku­miesięczne poby­ty naukowe. Kandy­datów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukow­cy. Wysokość stype­ndi­um wynosi równowartość 4 000 € miesięcznie. Pobyt naukowy w Polsce w ramach stype­ndi­um Hum­bold­ta może trwać od 3 do 6 miesię­cy. Stype­ndi­um może być wyko­rzys­tane w ciągu 3 lat od jego przyz­na­nia. Rozstrzyg­nię­cie konkur­su nastąpi na początku 2022 r.

Pro­gram jest real­i­zowany na pod­staw­ie porozu­mienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fun­dacją Hum­bold­ta. Doty­chczas stype­n­dia na prowadze­nie badań w wybranych ośrod­kach w Polsce otrzy­mało już 76 naukow­ców z Niemiec.

Szczegółowe warun­ki i reg­u­lamin Stype­ndi­um zna­j­du­ją się na stron­ie: https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/

***

Fun­dac­ja na rzecz Nau­ki Pol­skiej ist­nieje od 1991 r. i jest nieza­leżną, samo­fi­nan­su­jącą się insty­tucją pozarzą­dową typu non-prof­it, która real­izu­je mis­ję wspiera­nia nau­ki. Jest najwięk­szym w Polsce poz­abudże­towym źródłem finan­sowa­nia nau­ki. Do statu­towych celów FNP należą: wspieranie wybit­nych naukow­ców i zespołów badaw­czych i dzi­ałanie na rzecz trans­feru osiąg­nięć naukowych do prak­ty­ki gospo­dar­czej. Fun­dac­ja real­izu­je je poprzez przyz­nawanie indy­wid­u­al­nych nagród i stype­ndiów dla naukow­ców, przyz­nawanie sub­wencji na wdrażanie osiąg­nięć naukowych do prak­ty­ki gospo­dar­czej, inne formy wspiera­nia ważnych przed­sięwz­ięć służą­cych nauce (jak np.: pro­gramy wydawnicze, kon­fer­enc­je). Fun­dac­ja angażu­je się także we wspieranie między­nar­o­dowej współpra­cy naukowej oraz zwięk­szanie samodziel­noś­ci naukowej młodego pokole­nia uczonych.

  • Opublikowano: 16 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP