Aktualności

Turniej Badmintona “Zdążyć przed lotką ” po raz piąty!!!!!


Już po raz pią­ty Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi był orga­ni­za­torem Medy­cznego Pucharu Bad­mintona i Mis­tr­zostw Pol­s­ki Lekarzy. W orga­ni­za­cję włączyły się również Klub Uczel­ni­any AZS Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi i Li-Ning Pol­s­ka. Jak co roku turniej roz­gry­wany był pod patronatem Naczel­nej Izby Lekarskiej i Okrę­gowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Puchar Medy­czny miał już swo­ją piątą odsłonę, nato­mi­ast Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Lekarzy czwartą edy­cję. Kole­jny raz miłą niespodziankę spraw­ili swo­ją frek­wencją uczest­ni­cy zawodów. Na star­cie sobot­niego Pucharu stanęło blisko 100 zawod­ników i roze­gra­no pon­ad 190 poje­dynków! W sum­ie zdoby­to przeszło 12 000 punk­tów. Dzię­ki uprze­j­moś­ci władz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego moż­na było te wspani­ałe zawody roze­grać na 7 kor­tach w Hali Wid­owiskowo-Sportowej UMed’u, co niewąt­pli­wie poz­woliło na zakończe­nie sobot­nich roz­gry­wek w tym samym dniu.  Turniej uroczyś­cie rozpoczął Kan­clerz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi dr n. med. Jacek Grabows­ki oraz gra poka­zowa najlep­szych obec­nie zawod­ników KU AZS UM Łódź: Dar­iusza Jani­ka i Michała Kikosick­iego.

Wśród zawod­ników liczną grupę stanow­iły dzieci, które w cza­sie turnieju roz­gry­wały swo­je zawody. Wśród najmłod­szych uczest­ników znaczną część stanow­ili zawod­ni­cy KU AZS UM  w Łodzi i UKS Korona Pabi­an­ice. Jak zwyk­le w cza­sie Pucharu oglą­dal­iśmy poje­dyn­ki, które stały na bard­zo wysokim poziomie sportowym i niejed­nokrot­nie kończyły się w trzech setach. Dlat­ego tym bardziej jesteśmy zad­owoleni, że na podi­um zawodów w poszczegól­nych kat­e­go­ri­ach częs­to stawali medy­cy z Łodzi.

Mul­ti­medal­istą został stu­dent Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – Prze­mysław Woj­ciechows­ki, który zdoby­wał złote medale w każdej kat­e­gorii, w jakiej star­tował. W grze poje­dynczej mężczyzn do 35 lat, grze pod­wójnej mężczyzn do 45 lat i grze mieszanej do 45 lat. Inna stu­den­t­ka naszej Uczel­ni Mag­da Łukasi­ak również stawała dwukrot­nie na najwyższym stop­niu podi­um w grze poje­dynczej kobi­et do 35 lat i grze mieszanej. W kole­jnym, orga­ni­zowanym przez nas turnieju, może­my mówić o obsadzie między­nar­o­dowej. Zaszczy­cili nas obec­noś­cią zawod­ni­cy z Malezji  i stu­den­ci Akademii Medy­cznej na Słowacji. Miłą niespodziankę spraw­ili najmłod­si zawod­ni­cy KU AZS UM Łódź w kat­e­gorii chłopców U‑10. Całe podi­um zostało zdomi­nowane właśnie przez naszych zawod­ników, co niewąt­pli­wie cieszy kadrę tren­er­ską naszego klubu. Poniżej wyni­ki V Medy­cznego Pucharu Bad­mintona oraz gale­ria zdjęć autorstwa Grze­gorza Grze­jszcza­ka:

V Medy­czny Puchar Bad­mintona w obiek­ty­wie Grze­gorza Grze­jszcza­ka.
https://goo.gl/photos/DG3j2vha4KZScwZj7

Chłop­cy U‑10 Dziew­czę­ta U‑10
1.  Krzysztof Bibik 1. Han­na Użak
2.  Adam Mirows­ki 2. Alek­san­dra Jacoń
3.  Paweł Szlach­cińs­ki 3. Niko­la Fed­erkiewicz
Chłop­cy  U‑15 Dziew­czę­ta U‑15
1.  Adri­an Kraw­czyk 1. Mar­ta Dol­ni­ak
2.  Adam Bibik 2. Niko­la Now­ińs­ka
3.  Jakub Brudek 3. Joan­na Klim­czak
Gra poje­dyncza mężczyzn do 35 Gra poje­dyncza kobi­et do 35
1.  Prze­mysław Woj­ciechows­ki 1. Mag­da Łukasi­ak
2.  Marcin Ciok 2. Emer­ald Chao
3.  Woj­ciech Kurzyńs­ki 3. Anna Kaz­imierkows­ka
Gra poje­dyncza mężczyzn 35+ Gra poje­dyncza kobi­et 35+
1.  Walde­mar Gliszczyńs­ki 1. Mał­gorza­ta Pietras-Staszczyk
2.  Robert Borszcz 2. Moni­ka Kikosic­ka
3.  Tomasz Ziółek 3. Bea­ta Graś
Gra pod­wój­na mężczyzn do 45  Gra pod­wój­na kobi­et
1.  Woj­ciech Kurzynski/Przemysław Woj­ciechows­ki 1. Emer­ald Chao/Iwona Zawa­da
2.  Adam Bibik/Jakub Brudek 2. Anna Kazimierkowska/Natalia Migała
3.  Marcin Ciok/Arkadiusz Kołodziej 3. Mał­gorza­ta Pietras-Staszczyk/­Mar­ta Kusa-Pod­kańs­ka
Gra mieszana do 45   Gra mieszana powyżej 45
1.  Prze­mysław Wojciechowski/ Mag­da Łukasi­ak 1. Jarosław Marciniak/Anna Kaz­imierkows­ka
2.  Łukasz Brudek /Małgorzata Pietras-Staszczyk 2. Mar­iusz Graś/Beata Graś
3.  Hooi Zhi Hong/Emerald Chao 3. Marek Pełczyński/Monika Kikosic­ka
Gra poje­dyncza mężczyzn 45+
1.  Sła­womir Bar­czyk 1. Piotr Szafrańs­ki
2.  Jarosław Marcini­ak 2. Zbig­niew Marsza­łek
3.  Piotr Orze­chows­ki 3. Jerzy Matysi­ak
Gra pod­wój­na mężczyzn powyżej 45
1.  Andrzej Ustymowicz/Kaźmierz Zalews­ki
2.  Krzysztof Kubiak]/Jarosław Osińs­ki
3.  Jerzy Lański/Piotr Szafrańs­ki

 

W niedzielę roze­gra­no czwarte Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Lekarzy w Bad­mintonie.

Równie zacięte poje­dyn­ki moż­na było obser­wować w cza­sie Mis­tr­zostw Pol­s­ki Lekarzy i Lekarzy Stom­a­tologów. I także w tym turnieju na podi­um stawali stu­den­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi. Mis­tr­zost­wa stały na bard­zo wysokim poziomie i zakończyły się duży­mi niespodzianka­mi. Nie wszyscy Mis­tr­zowie sprzed roku zdołali obronić swo­je tytuły, uzna­jąc wyżs­zość rywali. Poniżej wyni­ki niedziel­nych zawodów oraz gale­ria zdjęć autorstwa Krzyszto­fa Kubi­a­ka.

IV Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Lekarzy w Bad­mintonie fotorelac­ja Krzyszto­fa Kubi­a­ka.

https://goo.gl/photos/vxNsdQKJGhg6MUJfA

 

Gra poje­dyncza mężczyzn Stu­dent Gra poje­dyncza kobi­et Stu­dent
1.Wojciech Kurzyńs­ki 1. Mag­da Łukasi­ak
2.Przemysław Woj­ciechows­ki 2. Karoli­na Kołodziejs­ka
3.Bartłomiej Bur­czyńs­ki 3. Klau­dia Obu­chow­icz
Gra poje­dyncza mężczyzn 35+ Gra poje­dyncza kobi­et
1.Piotr Las­so­cińs­ki 1. Mał­gorza­ta Pietras-Staszczyk
2.Tomasz Ziółek 2. Natalia Migała
3.Jeremy Macke 3.  Mar­ta Kusa-Pod­kańs­ka
Gra poje­dyncza mężczyzn 45 Gra poje­dyncza mężczyzn 55+
1.Mirosław Steć 1. Alek­sander Biały
2.Piotr Orze­chows­ki 2. Prze­mysław Mroczek
3.Janusz Janiec 3. Adam Ziel­nik
Gra pod­wój­na mężczyzn do 45 Gra pod­wój­na mężczyzn pow. 45
1.Wojciech Kurzyński/ 1. Janusz Janiec
   Prze­mysław Woj­ciechows­ki     Zbig­niew Marsza­łek
2.Piotr Lasociński/ 2. Piotr Orze­chows­ki
    Jere­my Macke     Dar­iusz Szy­dłows­ki
3.Mirosław Steć/ 3. Rafał Aren­dar­czyk
   Tomasz Ziółek     Alek­sander Biały
Gra mieszana
1.Przemysław Woj­ciechows­ki
   Mag­da Łukasi­ak
2.Mirosław Steć
   Mał­gorza­ta Pietras-Staszczyk
3.Piotr Orze­chows­ki
   Natalia Migała

 

Pod­sumowu­jąc V Medy­czny Puchar Bad­mintona w Łodzi oraz IV Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Lekarzy należy zauważyć, że bad­minton jako gra wszech­stron­na jest dyscy­pliną bard­zo pop­u­larną w środowisku medy­cznym, o czym świad­czy licz­ba zawod­ników, uczest­niczą­cych w sobot­nich i niedziel­nych zma­gani­ach. Bard­zo cieszy atmos­fera sportowej rywal­iza­cji i wiele pozy­ty­wnej energii, która wypeł­ni­ała halę zawodów.

Z tego miejs­ca chci­ałbym bard­zo podz­iękować wszys­tkim Wam, którzy przez ostat­nie pięć lat przy­jeżdża­cie do Łodzi w ten wiosen­ny czas, żeby zdążyć przed lotką.

Dzięku­ję za wspar­cie i możli­wość orga­ni­za­cji Lekarskiego Świę­ta Bad­mintona

Rek­torowi UM Prof. R. Kord­kowi oraz Kan­cler­zowi UM Dr J.Grabowskiemu.

Moc podz­iękowań dla Okrę­gowej Izby Lekarskiej za obec­ność medi­al­ną i Puchar Fair Play, ufun­dowany prze Preze­sa OIL Dr G.Mazura, oraz Naczeknej Izbie Lekarskiej w oso­bie

Dr R.Golańskiego. Szczególne podz­iękowa­nia składam part­nerom turnieju fir­mie Col­gate i Salve oraz fir­mie Bad4You. Na zakończe­nie dzięku­ję również sędziemu główne­mu Dark­owi Kołodziejowi, bez którego nie udało­by się zapanować nad taka iloś­cią roz­gry­wanych spotkań i R.Kołodziej za opiekę gas­tro­nom­iczną , czyli coś pysznego na sto­liku w try­bunach, oraz wszyskim , dzię­ki pomo­cy którym udało sie zre­al­i­zować ten turniej już pię­ciokrot­nie.

Jeszcze raz dzięku­ję i do zobaczenia na kor­tach za rok!!!

Radioak­ty­wny Radioter­apeu­ta
Robert Bibik

  • Opublikowano: 30 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP