Aktualności

TYDZIEŃ ANTYSTRESOWY


W ramach pro­jek­tu KUMPEL, zespół Zielony orga­nizu­je w I Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym „Tydzień Antys­tre­sowy” w dni­ach 20–24.02. Codzi­en­nie będą odby­wać się inne zaję­cia mające na celu nauczanie liceal­istów radzenia sobie ze stre­sem.

Stres jest zjawiskiem powszech­nym, zazwyczaj kojar­zonym z jego negaty­wnym wpły­wem na  zdrowie. Najczęś­ciej jest badany w opar­ciu o para­me­try psy­cho­log­iczne, bazu­jące na subiek­ty­wnym spostrze­ga­niu stre­su przez jed­nos­tkę. W celu obiek­ty­wiz­a­cji wyników wyko­rzys­tu­je się zmi­enne bio­log­iczne, np. poziom korty­zolu i siar­czanu DHEA, nazy­wane hor­mon­a­mi stre­su. Z racji zaob­ser­wowanego dużego nasile­nia stre­su wśród uczniów liceum ogól­nok­sz­tałcącego, ważnym wyda­je się zapoz­nanie liceal­istów z wybrany­mi inter­wenc­ja­mi antys­tre­sowy­mi w celu obniże­nia poziomu stre­su i prze­ci­wdzi­ała­nia skutkom nad­miernego obciąże­nia orga­niz­mu, wynika­jącego m.in. z nau­ki szkol­nej, wyso­kich oczeki­wań rodz­iców czy włas­nych ambicji.  Stąd zrodz­ił się pomysł stworzenia tygod­nia antys­tre­sowego dla liceal­istów, uczniów I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Łodzi (liceum objęte patronatem UM w Łodzi)

Plan tygod­nia antys­tre­sowego w I Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym

Poniedzi­ałek (20.02.2017)  – pobranie śliny do badań w celu oce­ny poziomu hor­monów stre­su – korty­zolu i siar­czanu DHEA

Wtorek (21.02.2017) – Fil­cow­anie na odstre­sowanie

Jest to tren­ing wyko­rzys­tu­ją­cy ele­men­ty ter­apii zaję­ciowej przy uży­ciu fil­cu. Warsz­tat ma na celu odkrycie w sobie radoś­ci z tworzenia oraz zgłębian­ie włas­nej kreaty­wnoś­ci

Śro­da (22.02.2017) — Sza­lej, krzy­cz, odpocznij

Jest to tren­ing ukierunk­owany na ekspresję emocji  z wyko­rzys­taniem tar­cz

Czwartek (23.02.2017) – Od uważnego jedzenia do świadomego życia bez stre­su

Jest to tren­ing opar­ty  na uważnoś­ci, mają­cy na celu zwięk­sze­nie kon­cen­tracji na bieżącej chwili, aby móc w pełni odczuwać radość z ter­aźniejs­zoś­ci bez martwienia się o przyszłość.

Piątek (24.02.2017) – W zdrowym ciele, spoko­jny duch – tren­ing yogi

Tren­ing ciała, mają­cy na celu odzyski­wanie równowa­gi życiowej między ciałem a duchem

– pobranie śliny do badań w celu oce­ny poziomu hor­monów stre­su – korty­zolu i siar­czanu DHEA

  • Opublikowano: 16 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP