Aktualności

Pozytywna weryfikacja centrów pokrzywkowych


W między­nar­o­dowej sieci spec­jal­isty­cznych Cen­trów Pokrzy­wkowych tzw. UCARE (Urticaria Cen­ters of Ref­er­ence and Excel­lence), która dzi­ała od kilku lat w obrę­bie sieci GA2LEN (Glob­al Aller­gy and Asth­ma Euro­pean Net­work) pozy­ty­wnie przeszły pro­ces audy­towa­nia aż 3 cen­tra dzi­ała­jące w obrę­bie struk­tur naszej Uczel­ni. Są one zlokali­zowane w obrę­bie szpi­tali: Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Klin­icznego nr 1 im. N. Bar­lick­iego,  Szpi­ta­la im. Wł. Bie­gańskiego oraz Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego przy uli­cy Pomorskiej 251.

Sieć UCARE umożli­wia zrzes­zonym ośrod­kom akty­wny udzi­ał na zasadach part­ner­s­kich w dzi­ała­ni­ach naukowo-badaw­czych na świa­towym poziomie oraz udzi­ał w opra­cowywa­niu i skutecznym wdraża­niu nowoczes­nych stan­dard­ów opie­ki nad pac­jen­tem z pokrzy­wką przewlekłą. Obec­nie wdrażane są 2  inic­jaty­wy – jed­na  doty­czy wzmoc­nienia eduka­cyjnego dla lekarzy prak­tyków, a dru­ga jest przez­nac­zona do edukacji i wspar­cia medy­cznego osób cho­ru­ją­cych na pokrzy­wkę przewlekłą. Inic­jaty­wy te umożli­wia­ją inter­dyscy­pli­narną, wieloośrod­kową współpracę pro­fesjon­al­istów i ich pac­jen­tów na świa­towym poziomie. Obec­nie pol­skie ośrod­ki UCARE przy­go­towu­ją się do wspól­nego zor­ga­ni­zowa­nia dla pac­jen­tów Między­nar­o­dowego Dnia Pokrzy­w­ki, który przy­pa­da na dzień 1 październi­ka.

UCARE — Cer­tifi­cate 1

UCARE — Cer­tifi­cate 2

UCARE — Cer­tifi­cate 3

  • Opublikowano: 16 lipca 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP