Komunikaty prasowe

  • Opublikowano: 24 września 2014

Uczelnia zarządzana procesowo

Do konkursu Lider Informatyki Uniwersytet Medyczny w Łodzi zgłosił w tym roku dwa powiązane ze sobą projekty. Przyczynią się one do znaczącej poprawy efektywności zarządzania uczelnią oraz podniesienia jakości kształcenia.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (UMED) kształci studentów na wielu kierunkach. Jest również jedyną uczelnią w Polsce, kształcącą studentów na kierunku wojskowo-lekarskim, we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Zmiany demograficzne powodujące zmniejszanie się liczby kandydatów na studia w Polsce, potrzeba szerszego otwarcia się na studentów zagranicznych, jak również współpraca z międzynarodowymi konsorcjami naukowymi zrodziły konieczność coraz szybszego wprowadzania zmian organizacyjnych i dostosowywania oferty edukacyjnej i naukowej do nowych potrzeb i wymagań. Niezmiernie istotna stała się poprawa efektywności zarządzania. Można ją osiągnąć poprzez podejmowanie przez władze uczelni i menedżerów wyższego szczebla decyzji opartych na rzeczywistych i bieżących informacjach z różnych obszarów działalności.

Wdrożenia UMED

  • 2 tys. pracowników uczelni
  • 83 procesy wyodrębnione z 5 obszarów biznesowych
  • 2,2 mln zł wynosi budżet projektu QUALITY4UMED

Aby te cele osiągnąć, Uniwersytet Medyczny w Łodzi zadecydował o realizacji dwóch projektów opartych na metodyce zarządzania procesami biznesowymi BPM (Business Process Management). Pierwszy z nich miał na celu identyfikację i optymalizację 83 procesów biznesowych w ramach pięciu obszarów merytorycznych opartych na platformie IBM Blueworks Live. Drugi projekt, będący kontynuacją pierwszego, dążył do automatyzacji zidentyfikowanych procesów i umożliwienia ich wykonywania przez pracowników UMED na bazie platformy IBM BPM v8.5.

Oba przedsięwzięcia realizowano wspólnie jako „QUALITY4UMED – Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Źródło: http://www.computerworld.pl/news/399027/Uczelnia.zarzadzana.procesowo.html

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!