Aktualności

Uczestnicy Obozu Naukowego Fizyków z wizytą w DynamoLabie


Wczo­raj Uczel­ni­ane Lab­o­ra­to­ri­um Ruchu i Wydol­noś­ci Fizy­cznej Człowieka “Dynamo­Lab” odwiedzili uczest­ni­cy XI Obozu Naukowego Fizyków Salez­jańskiego Gim­nazjum i Liceum  w Łodzi.
Pod­czas zajęć młodzież poz­nała pod­stawy zasad fizy­ki i biofizy­ki wyko­rzysty­wanych w medy­cynie sportowej. Zaprezen­towano, jak pracu­ją urządzenia służące do anal­izy ruchu człowieka, m.in. dynamometr pozwala­ją­cy na obiek­ty­wną ocenę para­metrów szy­bkoś­ciowo-siłowych czy spec­jal­na plat­for­ma umożli­wia­ją­ca ocenę reakcji sił podłoża.

 

  • Opublikowano: 27 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP