Aktualności

UM Magazyn 5/2021


Zaprasza­my do lek­tu­ry ostat­niego wyda­nia naszego cza­sopis­ma w tym roku. W numerze zna­jdą Państ­wo m.in.:

  • kil­ka słów o zarządza­niu strate­gicznym
  • opis nowej aplikacji Smar­tUMED
  • roz­mowę z prof. Mał­gorza­tą Lelonek
  • aktu­alne pro­ce­dury związane z pan­demią
  • relac­je z wydarzeń — (Nie)pełnosprawni na rynku pra­cy oraz Inno­va­tion Days
  • infor­ma­c­je o pro­gramie men­toringowym dla sekretarek
  • opisy pra­cy zespołów w ramach czwartej edy­cji pro­jek­tu KUMPEL
  • roz­mowy ze stu­den­ta­mi — leure­ata­mi pro­gra­mu Lid­erzy Ochrony Zdrowia

Przy­pom­i­namy, że od nowego roku „UM mag­a­zyn” zmienia się w cza­sopis­mo wewnętrzne.

Mate­ri­ały do nr 1/2022 moż­na przesyłać do redakcji do 28 sty­cz­nia 2022 r.

Życzymy Państ­wu zdrowych i spoko­jnych Świąt oraz Szczęśli­wego Nowego Roku!

  • Opublikowano: 15 grudnia 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP