Aktualności

UMagazyn 5/2017


Zachę­camy do zapoz­na­nia się z ostat­nim numerem UMagazynu. W numerze naszego cza­sopis­ma moż­na przeczy­tać wywiad z Preze­sem Fun­dacji dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — mgr Joan­ną Mil­czarek. Nato­mi­ast o swo­jej drodze do sukce­su opowia­da dr Kaja Wichrows­ka-Rymarek.

W tym UM Mag­a­zynie Dziekan Wydzi­ału Lekarskiego — prof. Marzen­na Zielińs­ka infor­mu­je, że Wydzi­ał uzyskał kat­e­gorię A+. Grat­u­lu­je­my! W tym miejs­cu warto również pod­kreślić, że Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi został lau­re­atem konkur­su TOP 5 Pra­co­daw­ców Mias­ta Łodzi.

Warto również przeczy­tać pod­sumowanie naszego pro­jek­tu men­torskiego KUMPEL.

Życzymy miłej lek­tu­ry.

  • Opublikowano: 11 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP